ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح الله آدینه، سمانه شاهرودی، (1398). تطبیق رویکرد شرور از دیدگاه شهید مطهری و آگوستین، مجله پژوهش های علم و دین، 10(1)، 1-19. magiran.com/p2051933
Rohollah Adineh, Samane Shahroodi, (2019). Matching the evil approach from the viewpoint of Martyr Motahari and Augustine, Journal of Research in Religion and Science, 10(1), 1-19. magiran.com/p2051933
روح الله آدینه، سمانه شاهرودی، تطبیق رویکرد شرور از دیدگاه شهید مطهری و آگوستین. مجله پژوهش های علم و دین، 1398؛ 10(1): 1-19. magiran.com/p2051933
Rohollah Adineh, Samane Shahroodi, Matching the evil approach from the viewpoint of Martyr Motahari and Augustine, Journal of Research in Religion and Science, 2019; 10(1): 1-19. magiran.com/p2051933
روح الله آدینه، سمانه شاهرودی، "تطبیق رویکرد شرور از دیدگاه شهید مطهری و آگوستین"، مجله پژوهش های علم و دین 10، شماره 1 (1398): 1-19. magiran.com/p2051933
Rohollah Adineh, Samane Shahroodi, "Matching the evil approach from the viewpoint of Martyr Motahari and Augustine", Journal of Research in Religion and Science 10, no.1 (2019): 1-19. magiran.com/p2051933
روح الله آدینه، سمانه شاهرودی، (1398). 'تطبیق رویکرد شرور از دیدگاه شهید مطهری و آگوستین'، مجله پژوهش های علم و دین، 10(1)، صص.1-19. magiran.com/p2051933
Rohollah Adineh, Samane Shahroodi, (2019). 'Matching the evil approach from the viewpoint of Martyr Motahari and Augustine', Journal of Research in Religion and Science, 10(1), pp.1-19. magiran.com/p2051933
روح الله آدینه؛ سمانه شاهرودی. "تطبیق رویکرد شرور از دیدگاه شهید مطهری و آگوستین". مجله پژوهش های علم و دین، 10 ،1 ، 1398، 1-19. magiran.com/p2051933
Rohollah Adineh; Samane Shahroodi. "Matching the evil approach from the viewpoint of Martyr Motahari and Augustine", Journal of Research in Religion and Science, 10, 1, 2019, 1-19. magiran.com/p2051933
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال