ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد قادری، محمد صادق زاهدی، محمد جواد شمس، (1398). اصول و مبانی انسان شناختی اکهارت در امکان خداگونگی انسان، مجله پژوهش های علم و دین، 10(1)، 123-142. magiran.com/p2051939
Seyyed Mohammad Ghaderi, Mohammad Sadegh Zahedi, Mohammad Javad Shams, (2019). Eckhart's anthropological principles and foundations in the possibility of human deification, Journal of Research in Religion and Science, 10(1), 123-142. magiran.com/p2051939
سید محمد قادری، محمد صادق زاهدی، محمد جواد شمس، اصول و مبانی انسان شناختی اکهارت در امکان خداگونگی انسان. مجله پژوهش های علم و دین، 1398؛ 10(1): 123-142. magiran.com/p2051939
Seyyed Mohammad Ghaderi, Mohammad Sadegh Zahedi, Mohammad Javad Shams, Eckhart's anthropological principles and foundations in the possibility of human deification, Journal of Research in Religion and Science, 2019; 10(1): 123-142. magiran.com/p2051939
سید محمد قادری، محمد صادق زاهدی، محمد جواد شمس، "اصول و مبانی انسان شناختی اکهارت در امکان خداگونگی انسان"، مجله پژوهش های علم و دین 10، شماره 1 (1398): 123-142. magiran.com/p2051939
Seyyed Mohammad Ghaderi, Mohammad Sadegh Zahedi, Mohammad Javad Shams, "Eckhart's anthropological principles and foundations in the possibility of human deification", Journal of Research in Religion and Science 10, no.1 (2019): 123-142. magiran.com/p2051939
سید محمد قادری، محمد صادق زاهدی، محمد جواد شمس، (1398). 'اصول و مبانی انسان شناختی اکهارت در امکان خداگونگی انسان'، مجله پژوهش های علم و دین، 10(1)، صص.123-142. magiran.com/p2051939
Seyyed Mohammad Ghaderi, Mohammad Sadegh Zahedi, Mohammad Javad Shams, (2019). 'Eckhart's anthropological principles and foundations in the possibility of human deification', Journal of Research in Religion and Science, 10(1), pp.123-142. magiran.com/p2051939
سید محمد قادری؛ محمد صادق زاهدی؛ محمد جواد شمس. "اصول و مبانی انسان شناختی اکهارت در امکان خداگونگی انسان". مجله پژوهش های علم و دین، 10 ،1 ، 1398، 123-142. magiran.com/p2051939
Seyyed Mohammad Ghaderi; Mohammad Sadegh Zahedi; Mohammad Javad Shams. "Eckhart's anthropological principles and foundations in the possibility of human deification", Journal of Research in Religion and Science, 10, 1, 2019, 123-142. magiran.com/p2051939
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال