ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد زیویار، سیدیاسر جبراییلی، امیر اعتمادی بزرگ، (1398). پل فایرابند؛ اسطوره ستیز اسطوره ساز از نقد جهان شمولی علم و دین تا پلورالیسم و رای اکثریت، مجله پژوهش های علم و دین، 10(1)، 143-158. magiran.com/p2051940
Farhad zivyar, Seyyed Yaser Jebraily, Amir Etemadi Bozorg, (2019). Feyerabend; myth-making myth-makerFrom the universal critique of science and religion to pluralism and the majority vote, Journal of Research in Religion and Science, 10(1), 143-158. magiran.com/p2051940
فرهاد زیویار، سیدیاسر جبراییلی، امیر اعتمادی بزرگ، پل فایرابند؛ اسطوره ستیز اسطوره ساز از نقد جهان شمولی علم و دین تا پلورالیسم و رای اکثریت. مجله پژوهش های علم و دین، 1398؛ 10(1): 143-158. magiran.com/p2051940
Farhad zivyar, Seyyed Yaser Jebraily, Amir Etemadi Bozorg, Feyerabend; myth-making myth-makerFrom the universal critique of science and religion to pluralism and the majority vote, Journal of Research in Religion and Science, 2019; 10(1): 143-158. magiran.com/p2051940
فرهاد زیویار، سیدیاسر جبراییلی، امیر اعتمادی بزرگ، "پل فایرابند؛ اسطوره ستیز اسطوره ساز از نقد جهان شمولی علم و دین تا پلورالیسم و رای اکثریت"، مجله پژوهش های علم و دین 10، شماره 1 (1398): 143-158. magiran.com/p2051940
Farhad zivyar, Seyyed Yaser Jebraily, Amir Etemadi Bozorg, "Feyerabend; myth-making myth-makerFrom the universal critique of science and religion to pluralism and the majority vote", Journal of Research in Religion and Science 10, no.1 (2019): 143-158. magiran.com/p2051940
فرهاد زیویار، سیدیاسر جبراییلی، امیر اعتمادی بزرگ، (1398). 'پل فایرابند؛ اسطوره ستیز اسطوره ساز از نقد جهان شمولی علم و دین تا پلورالیسم و رای اکثریت'، مجله پژوهش های علم و دین، 10(1)، صص.143-158. magiran.com/p2051940
Farhad zivyar, Seyyed Yaser Jebraily, Amir Etemadi Bozorg, (2019). 'Feyerabend; myth-making myth-makerFrom the universal critique of science and religion to pluralism and the majority vote', Journal of Research in Religion and Science, 10(1), pp.143-158. magiran.com/p2051940
فرهاد زیویار؛ سیدیاسر جبراییلی؛ امیر اعتمادی بزرگ. "پل فایرابند؛ اسطوره ستیز اسطوره ساز از نقد جهان شمولی علم و دین تا پلورالیسم و رای اکثریت". مجله پژوهش های علم و دین، 10 ،1 ، 1398، 143-158. magiran.com/p2051940
Farhad zivyar; Seyyed Yaser Jebraily; Amir Etemadi Bozorg. "Feyerabend; myth-making myth-makerFrom the universal critique of science and religion to pluralism and the majority vote", Journal of Research in Religion and Science, 10, 1, 2019, 143-158. magiran.com/p2051940
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال