ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید رضا سید نژاد فهیم، مهدی مشکی میاوقی، ابراهیم چیرانی، غلامرضا محفوظی، (1398). بررسی تاثیر معاملات غیرعادی معامله گران آگاه بر نقدشوندگی سهام، مجله پیشرفت های حسابداری، 11(1)، 139-164. magiran.com/p2051945
Seyed Reza Seyed Nezhad Fahim, Mehdi Meshki Miyavaghi , Ebrahim Chirani, Gholamreza Mahfoozi, (2019). Investigating the effect of Abnormal trades of informed traders on stock liquidity, Journal of Accounting Advances, 11(1), 139-164. magiran.com/p2051945
سید رضا سید نژاد فهیم، مهدی مشکی میاوقی، ابراهیم چیرانی، غلامرضا محفوظی، بررسی تاثیر معاملات غیرعادی معامله گران آگاه بر نقدشوندگی سهام. مجله پیشرفت های حسابداری، 1398؛ 11(1): 139-164. magiran.com/p2051945
Seyed Reza Seyed Nezhad Fahim, Mehdi Meshki Miyavaghi , Ebrahim Chirani, Gholamreza Mahfoozi, Investigating the effect of Abnormal trades of informed traders on stock liquidity, Journal of Accounting Advances, 2019; 11(1): 139-164. magiran.com/p2051945
سید رضا سید نژاد فهیم، مهدی مشکی میاوقی، ابراهیم چیرانی، غلامرضا محفوظی، "بررسی تاثیر معاملات غیرعادی معامله گران آگاه بر نقدشوندگی سهام"، مجله پیشرفت های حسابداری 11، شماره 1 (1398): 139-164. magiran.com/p2051945
Seyed Reza Seyed Nezhad Fahim, Mehdi Meshki Miyavaghi , Ebrahim Chirani, Gholamreza Mahfoozi, "Investigating the effect of Abnormal trades of informed traders on stock liquidity", Journal of Accounting Advances 11, no.1 (2019): 139-164. magiran.com/p2051945
سید رضا سید نژاد فهیم، مهدی مشکی میاوقی، ابراهیم چیرانی، غلامرضا محفوظی، (1398). 'بررسی تاثیر معاملات غیرعادی معامله گران آگاه بر نقدشوندگی سهام'، مجله پیشرفت های حسابداری، 11(1)، صص.139-164. magiran.com/p2051945
Seyed Reza Seyed Nezhad Fahim, Mehdi Meshki Miyavaghi , Ebrahim Chirani, Gholamreza Mahfoozi, (2019). 'Investigating the effect of Abnormal trades of informed traders on stock liquidity', Journal of Accounting Advances, 11(1), pp.139-164. magiran.com/p2051945
سید رضا سید نژاد فهیم؛ مهدی مشکی میاوقی؛ ابراهیم چیرانی؛ غلامرضا محفوظی. "بررسی تاثیر معاملات غیرعادی معامله گران آگاه بر نقدشوندگی سهام". مجله پیشرفت های حسابداری، 11 ،1 ، 1398، 139-164. magiran.com/p2051945
Seyed Reza Seyed Nezhad Fahim; Mehdi Meshki Miyavaghi ; Ebrahim Chirani; Gholamreza Mahfoozi. "Investigating the effect of Abnormal trades of informed traders on stock liquidity", Journal of Accounting Advances, 11, 1, 2019, 139-164. magiran.com/p2051945
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال