ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی، سیدمجتبی میرلوحی، (1398). چرخه عمر، درماندگی مالی و استراتژی های تجدید ساختار: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت های حسابداری، 11(1)، 221-252. magiran.com/p2051948
Abdolmajid Abdolbaghi Ataabadi , Sayed Mojtaba Mirlohi, (2019). Life cycle, Corporate Failure and Restructuring Strategies: Evidences of Tehran Security Exchange, Journal of Accounting Advances, 11(1), 221-252. magiran.com/p2051948
عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی، سیدمجتبی میرلوحی، چرخه عمر، درماندگی مالی و استراتژی های تجدید ساختار: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پیشرفت های حسابداری، 1398؛ 11(1): 221-252. magiran.com/p2051948
Abdolmajid Abdolbaghi Ataabadi , Sayed Mojtaba Mirlohi, Life cycle, Corporate Failure and Restructuring Strategies: Evidences of Tehran Security Exchange, Journal of Accounting Advances, 2019; 11(1): 221-252. magiran.com/p2051948
عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی، سیدمجتبی میرلوحی، "چرخه عمر، درماندگی مالی و استراتژی های تجدید ساختار: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله پیشرفت های حسابداری 11، شماره 1 (1398): 221-252. magiran.com/p2051948
Abdolmajid Abdolbaghi Ataabadi , Sayed Mojtaba Mirlohi, "Life cycle, Corporate Failure and Restructuring Strategies: Evidences of Tehran Security Exchange", Journal of Accounting Advances 11, no.1 (2019): 221-252. magiran.com/p2051948
عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی، سیدمجتبی میرلوحی، (1398). 'چرخه عمر، درماندگی مالی و استراتژی های تجدید ساختار: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران'، مجله پیشرفت های حسابداری، 11(1)، صص.221-252. magiran.com/p2051948
Abdolmajid Abdolbaghi Ataabadi , Sayed Mojtaba Mirlohi, (2019). 'Life cycle, Corporate Failure and Restructuring Strategies: Evidences of Tehran Security Exchange', Journal of Accounting Advances, 11(1), pp.221-252. magiran.com/p2051948
عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی؛ سیدمجتبی میرلوحی. "چرخه عمر، درماندگی مالی و استراتژی های تجدید ساختار: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله پیشرفت های حسابداری، 11 ،1 ، 1398، 221-252. magiran.com/p2051948
Abdolmajid Abdolbaghi Ataabadi ; Sayed Mojtaba Mirlohi. "Life cycle, Corporate Failure and Restructuring Strategies: Evidences of Tehran Security Exchange", Journal of Accounting Advances, 11, 1, 2019, 221-252. magiran.com/p2051948
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال