ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین مهمان دوست، علیرضا صفرزاده، فرشته میرمحمدرضایی، (1398). اثر تمرین مقاومتی با دو حجم متفاوت بر مقادیر سرمی هورمون های جنسی و برخی از پارامتر-های سیمن موش های صحرایی نر، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 7(14)، 19-30. magiran.com/p2051972
Ramin Mehmandoost, Alireza Safarzade, Fereshteh Mir, Mohammadrezaei, (2019). The effects of resistance training with two different volumes on some semen parameters and serum levels of sex hormones in male rats, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 7(14), 19-30. magiran.com/p2051972
رامین مهمان دوست، علیرضا صفرزاده، فرشته میرمحمدرضایی، اثر تمرین مقاومتی با دو حجم متفاوت بر مقادیر سرمی هورمون های جنسی و برخی از پارامتر-های سیمن موش های صحرایی نر. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 1398؛ 7(14): 19-30. magiran.com/p2051972
Ramin Mehmandoost, Alireza Safarzade, Fereshteh Mir, Mohammadrezaei, The effects of resistance training with two different volumes on some semen parameters and serum levels of sex hormones in male rats, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 2019; 7(14): 19-30. magiran.com/p2051972
رامین مهمان دوست، علیرضا صفرزاده، فرشته میرمحمدرضایی، "اثر تمرین مقاومتی با دو حجم متفاوت بر مقادیر سرمی هورمون های جنسی و برخی از پارامتر-های سیمن موش های صحرایی نر"، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 7، شماره 14 (1398): 19-30. magiran.com/p2051972
Ramin Mehmandoost, Alireza Safarzade, Fereshteh Mir, Mohammadrezaei, "The effects of resistance training with two different volumes on some semen parameters and serum levels of sex hormones in male rats", Journal of practical studies of Biosciences in Sport 7, no.14 (2019): 19-30. magiran.com/p2051972
رامین مهمان دوست، علیرضا صفرزاده، فرشته میرمحمدرضایی، (1398). 'اثر تمرین مقاومتی با دو حجم متفاوت بر مقادیر سرمی هورمون های جنسی و برخی از پارامتر-های سیمن موش های صحرایی نر'، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 7(14)، صص.19-30. magiran.com/p2051972
Ramin Mehmandoost, Alireza Safarzade, Fereshteh Mir, Mohammadrezaei, (2019). 'The effects of resistance training with two different volumes on some semen parameters and serum levels of sex hormones in male rats', Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 7(14), pp.19-30. magiran.com/p2051972
رامین مهمان دوست؛ علیرضا صفرزاده؛ فرشته میرمحمدرضایی. "اثر تمرین مقاومتی با دو حجم متفاوت بر مقادیر سرمی هورمون های جنسی و برخی از پارامتر-های سیمن موش های صحرایی نر". نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 7 ،14 ، 1398، 19-30. magiran.com/p2051972
Ramin Mehmandoost; Alireza Safarzade; Fereshteh Mir; Mohammadrezaei. "The effects of resistance training with two different volumes on some semen parameters and serum levels of sex hormones in male rats", Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 7, 14, 2019, 19-30. magiran.com/p2051972
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال