ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهر افشارنژاد رودسری، علیرضا امانی، (1398). تاثیر تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی، هایپرتروفی و سطوح پروتئین میوژنین عضلات دوقلو در موش های صحرایی سالمند، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 7(14)، 31-44. magiran.com/p2051973
Taher Afsharnezhad Roudsari, Alireza Amani, (2019). The effects of resistance training on muscle strength, hypertrophy and myogenin protein level of gastrocnemius in elderly rats, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 7(14), 31-44. magiran.com/p2051973
طاهر افشارنژاد رودسری، علیرضا امانی، تاثیر تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی، هایپرتروفی و سطوح پروتئین میوژنین عضلات دوقلو در موش های صحرایی سالمند. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 1398؛ 7(14): 31-44. magiran.com/p2051973
Taher Afsharnezhad Roudsari, Alireza Amani, The effects of resistance training on muscle strength, hypertrophy and myogenin protein level of gastrocnemius in elderly rats, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 2019; 7(14): 31-44. magiran.com/p2051973
طاهر افشارنژاد رودسری، علیرضا امانی، "تاثیر تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی، هایپرتروفی و سطوح پروتئین میوژنین عضلات دوقلو در موش های صحرایی سالمند"، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 7، شماره 14 (1398): 31-44. magiran.com/p2051973
Taher Afsharnezhad Roudsari, Alireza Amani, "The effects of resistance training on muscle strength, hypertrophy and myogenin protein level of gastrocnemius in elderly rats", Journal of practical studies of Biosciences in Sport 7, no.14 (2019): 31-44. magiran.com/p2051973
طاهر افشارنژاد رودسری، علیرضا امانی، (1398). 'تاثیر تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی، هایپرتروفی و سطوح پروتئین میوژنین عضلات دوقلو در موش های صحرایی سالمند'، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 7(14)، صص.31-44. magiran.com/p2051973
Taher Afsharnezhad Roudsari, Alireza Amani, (2019). 'The effects of resistance training on muscle strength, hypertrophy and myogenin protein level of gastrocnemius in elderly rats', Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 7(14), pp.31-44. magiran.com/p2051973
طاهر افشارنژاد رودسری؛ علیرضا امانی. "تاثیر تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی، هایپرتروفی و سطوح پروتئین میوژنین عضلات دوقلو در موش های صحرایی سالمند". نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 7 ،14 ، 1398، 31-44. magiran.com/p2051973
Taher Afsharnezhad Roudsari; Alireza Amani. "The effects of resistance training on muscle strength, hypertrophy and myogenin protein level of gastrocnemius in elderly rats", Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 7, 14, 2019, 31-44. magiran.com/p2051973
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال