ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد میر، محمد علی آذربایجانی، حسن متین همایی، حامد فنایی، (1398). تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح ریلکسین سرم موش های اوارکتومی شده، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 7(14)، 45-55. magiran.com/p2051974
Ahmad Mir, Mohammad Ali Azarbayjani, Hasan Matin Homaei, Hamed Fanaei, (2019). The effect of different intensity of resistsnce and aerobic exercises on serum relaxin levels in ovariectomized rats, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 7(14), 45-55. magiran.com/p2051974
احمد میر، محمد علی آذربایجانی، حسن متین همایی، حامد فنایی، تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح ریلکسین سرم موش های اوارکتومی شده. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 1398؛ 7(14): 45-55. magiran.com/p2051974
Ahmad Mir, Mohammad Ali Azarbayjani, Hasan Matin Homaei, Hamed Fanaei, The effect of different intensity of resistsnce and aerobic exercises on serum relaxin levels in ovariectomized rats, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 2019; 7(14): 45-55. magiran.com/p2051974
احمد میر، محمد علی آذربایجانی، حسن متین همایی، حامد فنایی، "تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح ریلکسین سرم موش های اوارکتومی شده"، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 7، شماره 14 (1398): 45-55. magiran.com/p2051974
Ahmad Mir, Mohammad Ali Azarbayjani, Hasan Matin Homaei, Hamed Fanaei, "The effect of different intensity of resistsnce and aerobic exercises on serum relaxin levels in ovariectomized rats", Journal of practical studies of Biosciences in Sport 7, no.14 (2019): 45-55. magiran.com/p2051974
احمد میر، محمد علی آذربایجانی، حسن متین همایی، حامد فنایی، (1398). 'تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح ریلکسین سرم موش های اوارکتومی شده'، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 7(14)، صص.45-55. magiran.com/p2051974
Ahmad Mir, Mohammad Ali Azarbayjani, Hasan Matin Homaei, Hamed Fanaei, (2019). 'The effect of different intensity of resistsnce and aerobic exercises on serum relaxin levels in ovariectomized rats', Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 7(14), pp.45-55. magiran.com/p2051974
احمد میر؛ محمد علی آذربایجانی؛ حسن متین همایی؛ حامد فنایی. "تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح ریلکسین سرم موش های اوارکتومی شده". نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 7 ،14 ، 1398، 45-55. magiran.com/p2051974
Ahmad Mir; Mohammad Ali Azarbayjani; Hasan Matin Homaei; Hamed Fanaei. "The effect of different intensity of resistsnce and aerobic exercises on serum relaxin levels in ovariectomized rats", Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 7, 14, 2019, 45-55. magiran.com/p2051974
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال