ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد علی عظیمی دخت، رضا قراخانلو، ناصر نقدی، داور خدادادی، علی اصغر زارع زاده مهریزی، (1398). تاثیر دویدن روی نوارگردان با شدت کم بر بیان ژن های PGC-1α، FNDC5 و BDNF درهیپوکامپ موش های صحرایی نر، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 7(14)، 91-101. magiran.com/p2051978
Seyyed Mohammad Ali Azimi Dokht, Reaz Gharakhanlou, Naser Naghdi, Davar Khodadadi, Ali Asghar Zare Zade Mehrizi, (2019). The effect of the treadmill running on genes expression ofthePGC-1α, FNDC5 and BDNF in hippocampus of male rats, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 7(14), 91-101. magiran.com/p2051978
سید محمد علی عظیمی دخت، رضا قراخانلو، ناصر نقدی، داور خدادادی، علی اصغر زارع زاده مهریزی، تاثیر دویدن روی نوارگردان با شدت کم بر بیان ژن های PGC-1α، FNDC5 و BDNF درهیپوکامپ موش های صحرایی نر. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 1398؛ 7(14): 91-101. magiran.com/p2051978
Seyyed Mohammad Ali Azimi Dokht, Reaz Gharakhanlou, Naser Naghdi, Davar Khodadadi, Ali Asghar Zare Zade Mehrizi, The effect of the treadmill running on genes expression ofthePGC-1α, FNDC5 and BDNF in hippocampus of male rats, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 2019; 7(14): 91-101. magiran.com/p2051978
سید محمد علی عظیمی دخت، رضا قراخانلو، ناصر نقدی، داور خدادادی، علی اصغر زارع زاده مهریزی، "تاثیر دویدن روی نوارگردان با شدت کم بر بیان ژن های PGC-1α، FNDC5 و BDNF درهیپوکامپ موش های صحرایی نر"، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 7، شماره 14 (1398): 91-101. magiran.com/p2051978
Seyyed Mohammad Ali Azimi Dokht, Reaz Gharakhanlou, Naser Naghdi, Davar Khodadadi, Ali Asghar Zare Zade Mehrizi, "The effect of the treadmill running on genes expression ofthePGC-1α, FNDC5 and BDNF in hippocampus of male rats", Journal of practical studies of Biosciences in Sport 7, no.14 (2019): 91-101. magiran.com/p2051978
سید محمد علی عظیمی دخت، رضا قراخانلو، ناصر نقدی، داور خدادادی، علی اصغر زارع زاده مهریزی، (1398). 'تاثیر دویدن روی نوارگردان با شدت کم بر بیان ژن های PGC-1α، FNDC5 و BDNF درهیپوکامپ موش های صحرایی نر'، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 7(14)، صص.91-101. magiran.com/p2051978
Seyyed Mohammad Ali Azimi Dokht, Reaz Gharakhanlou, Naser Naghdi, Davar Khodadadi, Ali Asghar Zare Zade Mehrizi, (2019). 'The effect of the treadmill running on genes expression ofthePGC-1α, FNDC5 and BDNF in hippocampus of male rats', Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 7(14), pp.91-101. magiran.com/p2051978
سید محمد علی عظیمی دخت؛ رضا قراخانلو؛ ناصر نقدی؛ داور خدادادی؛ علی اصغر زارع زاده مهریزی. "تاثیر دویدن روی نوارگردان با شدت کم بر بیان ژن های PGC-1α، FNDC5 و BDNF درهیپوکامپ موش های صحرایی نر". نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 7 ،14 ، 1398، 91-101. magiran.com/p2051978
Seyyed Mohammad Ali Azimi Dokht; Reaz Gharakhanlou; Naser Naghdi; Davar Khodadadi; Ali Asghar Zare Zade Mehrizi. "The effect of the treadmill running on genes expression ofthePGC-1α, FNDC5 and BDNF in hippocampus of male rats", Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 7, 14, 2019, 91-101. magiran.com/p2051978
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال