ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا صادقی، حمیدرضا اسماعیلی، (1398). اولین گزارش از یک جنس و گونه گاوماهی غیر معمول (Palutrus scapulopunctatus (de Beaufort, 1912 از سواحل ایرانی خلیج فارس (Teleostei: Gobiidae)، Iranian Journal of Ichthyology، 6(3)، 143-149. magiran.com/p2051983
Reza SADEGHI, Hamid Reza ESMAEILI, (2019). First documentation of an uncommon goby genus and species, Palutrus scapulopunctatus (de Beaufort, 1912) from the Persian Gulf (Teleostei: Gobiidae), Iranian Journal of Ichthyology, 6(3), 143-149. magiran.com/p2051983
رضا صادقی، حمیدرضا اسماعیلی، اولین گزارش از یک جنس و گونه گاوماهی غیر معمول (Palutrus scapulopunctatus (de Beaufort, 1912 از سواحل ایرانی خلیج فارس (Teleostei: Gobiidae). Iranian Journal of Ichthyology، 1398؛ 6(3): 143-149. magiran.com/p2051983
Reza SADEGHI, Hamid Reza ESMAEILI, First documentation of an uncommon goby genus and species, Palutrus scapulopunctatus (de Beaufort, 1912) from the Persian Gulf (Teleostei: Gobiidae), Iranian Journal of Ichthyology, 2019; 6(3): 143-149. magiran.com/p2051983
رضا صادقی، حمیدرضا اسماعیلی، "اولین گزارش از یک جنس و گونه گاوماهی غیر معمول (Palutrus scapulopunctatus (de Beaufort, 1912 از سواحل ایرانی خلیج فارس (Teleostei: Gobiidae)"، Iranian Journal of Ichthyology 6، شماره 3 (1398): 143-149. magiran.com/p2051983
Reza SADEGHI, Hamid Reza ESMAEILI, "First documentation of an uncommon goby genus and species, Palutrus scapulopunctatus (de Beaufort, 1912) from the Persian Gulf (Teleostei: Gobiidae)", Iranian Journal of Ichthyology 6, no.3 (2019): 143-149. magiran.com/p2051983
رضا صادقی، حمیدرضا اسماعیلی، (1398). 'اولین گزارش از یک جنس و گونه گاوماهی غیر معمول (Palutrus scapulopunctatus (de Beaufort, 1912 از سواحل ایرانی خلیج فارس (Teleostei: Gobiidae)'، Iranian Journal of Ichthyology، 6(3)، صص.143-149. magiran.com/p2051983
Reza SADEGHI, Hamid Reza ESMAEILI, (2019). 'First documentation of an uncommon goby genus and species, Palutrus scapulopunctatus (de Beaufort, 1912) from the Persian Gulf (Teleostei: Gobiidae)', Iranian Journal of Ichthyology, 6(3), pp.143-149. magiran.com/p2051983
رضا صادقی؛ حمیدرضا اسماعیلی. "اولین گزارش از یک جنس و گونه گاوماهی غیر معمول (Palutrus scapulopunctatus (de Beaufort, 1912 از سواحل ایرانی خلیج فارس (Teleostei: Gobiidae)". Iranian Journal of Ichthyology، 6 ،3 ، 1398، 143-149. magiran.com/p2051983
Reza SADEGHI; Hamid Reza ESMAEILI. "First documentation of an uncommon goby genus and species, Palutrus scapulopunctatus (de Beaufort, 1912) from the Persian Gulf (Teleostei: Gobiidae)", Iranian Journal of Ichthyology, 6, 3, 2019, 143-149. magiran.com/p2051983
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال