ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس میرزایی، محمد نوشاد، (1398). بررسی عوامل موثر بر انتخاب مسیرهای بازاریابی مرکبات: رویکردی جهت تحقق استارتاپ ها در شهرستان کازرون، مجله رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی، 2(1)، 61-74. magiran.com/p2052037
A. Mirzaei, M. Noshad, (2019). Assessment of Affecting Factors on Citrus Marketing Channels Selection: Approach to Realizing Startups in Kazeroun County, , 2(1), 61-74. magiran.com/p2052037
عباس میرزایی، محمد نوشاد، بررسی عوامل موثر بر انتخاب مسیرهای بازاریابی مرکبات: رویکردی جهت تحقق استارتاپ ها در شهرستان کازرون. مجله رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی، 1398؛ 2(1): 61-74. magiran.com/p2052037
A. Mirzaei, M. Noshad, Assessment of Affecting Factors on Citrus Marketing Channels Selection: Approach to Realizing Startups in Kazeroun County, , 2019; 2(1): 61-74. magiran.com/p2052037
عباس میرزایی، محمد نوشاد، "بررسی عوامل موثر بر انتخاب مسیرهای بازاریابی مرکبات: رویکردی جهت تحقق استارتاپ ها در شهرستان کازرون"، مجله رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی 2، شماره 1 (1398): 61-74. magiran.com/p2052037
A. Mirzaei, M. Noshad, "Assessment of Affecting Factors on Citrus Marketing Channels Selection: Approach to Realizing Startups in Kazeroun County", 2, no.1 (2019): 61-74. magiran.com/p2052037
عباس میرزایی، محمد نوشاد، (1398). 'بررسی عوامل موثر بر انتخاب مسیرهای بازاریابی مرکبات: رویکردی جهت تحقق استارتاپ ها در شهرستان کازرون'، مجله رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی، 2(1)، صص.61-74. magiran.com/p2052037
A. Mirzaei, M. Noshad, (2019). 'Assessment of Affecting Factors on Citrus Marketing Channels Selection: Approach to Realizing Startups in Kazeroun County', , 2(1), pp.61-74. magiran.com/p2052037
عباس میرزایی؛ محمد نوشاد. "بررسی عوامل موثر بر انتخاب مسیرهای بازاریابی مرکبات: رویکردی جهت تحقق استارتاپ ها در شهرستان کازرون". مجله رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی، 2 ،1 ، 1398، 61-74. magiran.com/p2052037
A. Mirzaei; M. Noshad. "Assessment of Affecting Factors on Citrus Marketing Channels Selection: Approach to Realizing Startups in Kazeroun County", , 2, 1, 2019, 61-74. magiran.com/p2052037
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال