ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بابک ارسیا، احمد ساعی، (1398). تاثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی، مجله دانش سیاسی، 15(1)، 1-28. magiran.com/p2052062
Babak Arsia, Ahmad Saei, (2019). The impact of social capital of state on political development from point of viewe Tehranian citizans, Political Knowlwdge, 15(1), 1-28. magiran.com/p2052062
بابک ارسیا، احمد ساعی، تاثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی. مجله دانش سیاسی، 1398؛ 15(1): 1-28. magiran.com/p2052062
Babak Arsia, Ahmad Saei, The impact of social capital of state on political development from point of viewe Tehranian citizans, Political Knowlwdge, 2019; 15(1): 1-28. magiran.com/p2052062
بابک ارسیا، احمد ساعی، "تاثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی"، مجله دانش سیاسی 15، شماره 1 (1398): 1-28. magiran.com/p2052062
Babak Arsia, Ahmad Saei, "The impact of social capital of state on political development from point of viewe Tehranian citizans", Political Knowlwdge 15, no.1 (2019): 1-28. magiran.com/p2052062
بابک ارسیا، احمد ساعی، (1398). 'تاثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی'، مجله دانش سیاسی، 15(1)، صص.1-28. magiran.com/p2052062
Babak Arsia, Ahmad Saei, (2019). 'The impact of social capital of state on political development from point of viewe Tehranian citizans', Political Knowlwdge, 15(1), pp.1-28. magiran.com/p2052062
بابک ارسیا؛ احمد ساعی. "تاثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی". مجله دانش سیاسی، 15 ،1 ، 1398، 1-28. magiran.com/p2052062
Babak Arsia; Ahmad Saei. "The impact of social capital of state on political development from point of viewe Tehranian citizans", Political Knowlwdge, 15, 1, 2019, 1-28. magiran.com/p2052062
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال