ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی خسروی، علی اکبر امینی، (1398). نقش طنز مطبوعاتی در آگاهی جامعه و نقد عملکرد نهادهای قدرت (مطالعه موردی: انتخابات مجالس شورای ملی در دوران پهلوی دوم)، مجله دانش سیاسی، 15(1)، 55-79. magiran.com/p2052064
mehdi khosravi, ali akbar amini, (2019). The role of press comedy in social awareness and critique of the functioning of power institutions (Case - study: elections of National Assembleis during the Pahlavi II), Political Knowlwdge, 15(1), 55-79. magiran.com/p2052064
مهدی خسروی، علی اکبر امینی، نقش طنز مطبوعاتی در آگاهی جامعه و نقد عملکرد نهادهای قدرت (مطالعه موردی: انتخابات مجالس شورای ملی در دوران پهلوی دوم). مجله دانش سیاسی، 1398؛ 15(1): 55-79. magiran.com/p2052064
mehdi khosravi, ali akbar amini, The role of press comedy in social awareness and critique of the functioning of power institutions (Case - study: elections of National Assembleis during the Pahlavi II), Political Knowlwdge, 2019; 15(1): 55-79. magiran.com/p2052064
مهدی خسروی، علی اکبر امینی، "نقش طنز مطبوعاتی در آگاهی جامعه و نقد عملکرد نهادهای قدرت (مطالعه موردی: انتخابات مجالس شورای ملی در دوران پهلوی دوم)"، مجله دانش سیاسی 15، شماره 1 (1398): 55-79. magiran.com/p2052064
mehdi khosravi, ali akbar amini, "The role of press comedy in social awareness and critique of the functioning of power institutions (Case - study: elections of National Assembleis during the Pahlavi II)", Political Knowlwdge 15, no.1 (2019): 55-79. magiran.com/p2052064
مهدی خسروی، علی اکبر امینی، (1398). 'نقش طنز مطبوعاتی در آگاهی جامعه و نقد عملکرد نهادهای قدرت (مطالعه موردی: انتخابات مجالس شورای ملی در دوران پهلوی دوم)'، مجله دانش سیاسی، 15(1)، صص.55-79. magiran.com/p2052064
mehdi khosravi, ali akbar amini, (2019). 'The role of press comedy in social awareness and critique of the functioning of power institutions (Case - study: elections of National Assembleis during the Pahlavi II)', Political Knowlwdge, 15(1), pp.55-79. magiran.com/p2052064
مهدی خسروی؛ علی اکبر امینی. "نقش طنز مطبوعاتی در آگاهی جامعه و نقد عملکرد نهادهای قدرت (مطالعه موردی: انتخابات مجالس شورای ملی در دوران پهلوی دوم)". مجله دانش سیاسی، 15 ،1 ، 1398، 55-79. magiran.com/p2052064
mehdi khosravi; ali akbar amini. "The role of press comedy in social awareness and critique of the functioning of power institutions (Case - study: elections of National Assembleis during the Pahlavi II)", Political Knowlwdge, 15, 1, 2019, 55-79. magiran.com/p2052064
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال