ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید هادی عربی، مهدیه شاه جمالی، (1398). رتبه بندی ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری بدون ربا با استفاده از تکنیک AHP، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 8(28)، 7-39. magiran.com/p2052162
Seyed Hadi Arabi, Mahdie Shahjamali, (2019). Credit risk management tools ranking in useless banking Using the AHP technique, Islamic Economics & Banking, 8(28), 7-39. magiran.com/p2052162
سید هادی عربی، مهدیه شاه جمالی، رتبه بندی ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری بدون ربا با استفاده از تکنیک AHP. مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 1398؛ 8(28): 7-39. magiran.com/p2052162
Seyed Hadi Arabi, Mahdie Shahjamali, Credit risk management tools ranking in useless banking Using the AHP technique, Islamic Economics & Banking, 2019; 8(28): 7-39. magiran.com/p2052162
سید هادی عربی، مهدیه شاه جمالی، "رتبه بندی ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری بدون ربا با استفاده از تکنیک AHP"، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی 8، شماره 28 (1398): 7-39. magiran.com/p2052162
Seyed Hadi Arabi, Mahdie Shahjamali, "Credit risk management tools ranking in useless banking Using the AHP technique", Islamic Economics & Banking 8, no.28 (2019): 7-39. magiran.com/p2052162
سید هادی عربی، مهدیه شاه جمالی، (1398). 'رتبه بندی ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری بدون ربا با استفاده از تکنیک AHP'، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 8(28)، صص.7-39. magiran.com/p2052162
Seyed Hadi Arabi, Mahdie Shahjamali, (2019). 'Credit risk management tools ranking in useless banking Using the AHP technique', Islamic Economics & Banking, 8(28), pp.7-39. magiran.com/p2052162
سید هادی عربی؛ مهدیه شاه جمالی. "رتبه بندی ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری بدون ربا با استفاده از تکنیک AHP". مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 8 ،28 ، 1398، 7-39. magiran.com/p2052162
Seyed Hadi Arabi; Mahdie Shahjamali. "Credit risk management tools ranking in useless banking Using the AHP technique", Islamic Economics & Banking, 8, 28, 2019, 7-39. magiran.com/p2052162
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال