ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید بابایی میبدی، اسدالله علیرضایی، (1398). الگو یابی معادلات ساختاری رابطه بین بانکداری الکترونیک ورضایت مشتریان (مورد مطالعه:شعب بانک ملی شهرستان سیرجان)، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 8(28)، 151-171. magiran.com/p2052185
Hamid Babaei Meybodi, Asad Ollah Alirezaei , (2019). Structural equation modeling of relationship between e-banking and customers satisfaction(Study case: Melli Banks branches of Sirjan Township), Islamic Economics & Banking, 8(28), 151-171. magiran.com/p2052185
حمید بابایی میبدی، اسدالله علیرضایی، الگو یابی معادلات ساختاری رابطه بین بانکداری الکترونیک ورضایت مشتریان (مورد مطالعه:شعب بانک ملی شهرستان سیرجان). مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 1398؛ 8(28): 151-171. magiran.com/p2052185
Hamid Babaei Meybodi, Asad Ollah Alirezaei , Structural equation modeling of relationship between e-banking and customers satisfaction(Study case: Melli Banks branches of Sirjan Township), Islamic Economics & Banking, 2019; 8(28): 151-171. magiran.com/p2052185
حمید بابایی میبدی، اسدالله علیرضایی، "الگو یابی معادلات ساختاری رابطه بین بانکداری الکترونیک ورضایت مشتریان (مورد مطالعه:شعب بانک ملی شهرستان سیرجان)"، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی 8، شماره 28 (1398): 151-171. magiran.com/p2052185
Hamid Babaei Meybodi, Asad Ollah Alirezaei , "Structural equation modeling of relationship between e-banking and customers satisfaction(Study case: Melli Banks branches of Sirjan Township)", Islamic Economics & Banking 8, no.28 (2019): 151-171. magiran.com/p2052185
حمید بابایی میبدی، اسدالله علیرضایی، (1398). 'الگو یابی معادلات ساختاری رابطه بین بانکداری الکترونیک ورضایت مشتریان (مورد مطالعه:شعب بانک ملی شهرستان سیرجان)'، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 8(28)، صص.151-171. magiran.com/p2052185
Hamid Babaei Meybodi, Asad Ollah Alirezaei , (2019). 'Structural equation modeling of relationship between e-banking and customers satisfaction(Study case: Melli Banks branches of Sirjan Township)', Islamic Economics & Banking, 8(28), pp.151-171. magiran.com/p2052185
حمید بابایی میبدی؛ اسدالله علیرضایی. "الگو یابی معادلات ساختاری رابطه بین بانکداری الکترونیک ورضایت مشتریان (مورد مطالعه:شعب بانک ملی شهرستان سیرجان)". مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 8 ،28 ، 1398، 151-171. magiran.com/p2052185
Hamid Babaei Meybodi; Asad Ollah Alirezaei . "Structural equation modeling of relationship between e-banking and customers satisfaction(Study case: Melli Banks branches of Sirjan Township)", Islamic Economics & Banking, 8, 28, 2019, 151-171. magiran.com/p2052185
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال