ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدمجتبی موسوی، زهرا کیوان لو، عقیل الله کی خسروی، محمد نعمت شاهی، عاطفه اسدی، محبوبه نعمت شاهی، (1398). کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن در بیماران همودیالیزی دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1396، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(4)، 413-420. magiran.com/p2052260
Zahra Keyvanlo, Aghilallah Keykhosravi, Mohammad Neamatshahi, Atefeh Asadi, Mahboubeh Neamatshahi , Seyed Mojtaba Mousavi, (2019). Assessment quality of life heamodialysis patients and and Influencing Factors in Mashhad University of Medical Sciences hospitals in 2017, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(4), 413-420. magiran.com/p2052260
سیدمجتبی موسوی، زهرا کیوان لو، عقیل الله کی خسروی، محمد نعمت شاهی، عاطفه اسدی، محبوبه نعمت شاهی، کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن در بیماران همودیالیزی دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1398؛ 26(4): 413-420. magiran.com/p2052260
Zahra Keyvanlo, Aghilallah Keykhosravi, Mohammad Neamatshahi, Atefeh Asadi, Mahboubeh Neamatshahi , Seyed Mojtaba Mousavi, Assessment quality of life heamodialysis patients and and Influencing Factors in Mashhad University of Medical Sciences hospitals in 2017, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2019; 26(4): 413-420. magiran.com/p2052260
سیدمجتبی موسوی، زهرا کیوان لو، عقیل الله کی خسروی، محمد نعمت شاهی، عاطفه اسدی، محبوبه نعمت شاهی، "کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن در بیماران همودیالیزی دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1396"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 26، شماره 4 (1398): 413-420. magiran.com/p2052260
Zahra Keyvanlo, Aghilallah Keykhosravi, Mohammad Neamatshahi, Atefeh Asadi, Mahboubeh Neamatshahi , Seyed Mojtaba Mousavi, "Assessment quality of life heamodialysis patients and and Influencing Factors in Mashhad University of Medical Sciences hospitals in 2017", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 26, no.4 (2019): 413-420. magiran.com/p2052260
سیدمجتبی موسوی، زهرا کیوان لو، عقیل الله کی خسروی، محمد نعمت شاهی، عاطفه اسدی، محبوبه نعمت شاهی، (1398). 'کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن در بیماران همودیالیزی دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1396'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(4)، صص.413-420. magiran.com/p2052260
Zahra Keyvanlo, Aghilallah Keykhosravi, Mohammad Neamatshahi, Atefeh Asadi, Mahboubeh Neamatshahi , Seyed Mojtaba Mousavi, (2019). 'Assessment quality of life heamodialysis patients and and Influencing Factors in Mashhad University of Medical Sciences hospitals in 2017', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(4), pp.413-420. magiran.com/p2052260
سیدمجتبی موسوی؛ زهرا کیوان لو؛ عقیل الله کی خسروی؛ محمد نعمت شاهی؛ عاطفه اسدی؛ محبوبه نعمت شاهی. "کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن در بیماران همودیالیزی دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1396". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26 ،4 ، 1398، 413-420. magiran.com/p2052260
Zahra Keyvanlo; Aghilallah Keykhosravi; Mohammad Neamatshahi; Atefeh Asadi; Mahboubeh Neamatshahi ; Seyed Mojtaba Mousavi. "Assessment quality of life heamodialysis patients and and Influencing Factors in Mashhad University of Medical Sciences hospitals in 2017", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26, 4, 2019, 413-420. magiran.com/p2052260
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال