ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهناز جلالی زادگان، فاطمه غفاری فر، سودابه فلاح، طاهر علمی، محمد جواد نمازی، فاطمه طباطبایی، فاطمه وفا شعار، (1398). تاثیر ویتامین های C و E در بالا بردن سطح نیتریک اکساید وافزایش کشتن تاکی زوئیت های توکسوپلاسما گوندی توسط ماکروفاژها در موش های حساس BALB/c، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(4)، 515-525. magiran.com/p2052270
Behnaz Jalalizadegan, Fatemeh Ghaffarifar, Soudabeh Fallah, Taher Elmi, Mohammad Javad Namazi, Fatemeh Vafa Shoar, Fatemeh Tabatabaee , (2019). The Effect of Vitamins C and E on Nitric Oxide Elevation to enhance killing of phagocytised Tachizoites of Toxoplasma gondii in BALB/c mice, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(4), 515-525. magiran.com/p2052270
بهناز جلالی زادگان، فاطمه غفاری فر، سودابه فلاح، طاهر علمی، محمد جواد نمازی، فاطمه طباطبایی، فاطمه وفا شعار، تاثیر ویتامین های C و E در بالا بردن سطح نیتریک اکساید وافزایش کشتن تاکی زوئیت های توکسوپلاسما گوندی توسط ماکروفاژها در موش های حساس BALB/c. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1398؛ 26(4): 515-525. magiran.com/p2052270
Behnaz Jalalizadegan, Fatemeh Ghaffarifar, Soudabeh Fallah, Taher Elmi, Mohammad Javad Namazi, Fatemeh Vafa Shoar, Fatemeh Tabatabaee , The Effect of Vitamins C and E on Nitric Oxide Elevation to enhance killing of phagocytised Tachizoites of Toxoplasma gondii in BALB/c mice, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2019; 26(4): 515-525. magiran.com/p2052270
بهناز جلالی زادگان، فاطمه غفاری فر، سودابه فلاح، طاهر علمی، محمد جواد نمازی، فاطمه طباطبایی، فاطمه وفا شعار، "تاثیر ویتامین های C و E در بالا بردن سطح نیتریک اکساید وافزایش کشتن تاکی زوئیت های توکسوپلاسما گوندی توسط ماکروفاژها در موش های حساس BALB/c"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 26، شماره 4 (1398): 515-525. magiran.com/p2052270
Behnaz Jalalizadegan, Fatemeh Ghaffarifar, Soudabeh Fallah, Taher Elmi, Mohammad Javad Namazi, Fatemeh Vafa Shoar, Fatemeh Tabatabaee , "The Effect of Vitamins C and E on Nitric Oxide Elevation to enhance killing of phagocytised Tachizoites of Toxoplasma gondii in BALB/c mice", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 26, no.4 (2019): 515-525. magiran.com/p2052270
بهناز جلالی زادگان، فاطمه غفاری فر، سودابه فلاح، طاهر علمی، محمد جواد نمازی، فاطمه طباطبایی، فاطمه وفا شعار، (1398). 'تاثیر ویتامین های C و E در بالا بردن سطح نیتریک اکساید وافزایش کشتن تاکی زوئیت های توکسوپلاسما گوندی توسط ماکروفاژها در موش های حساس BALB/c'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(4)، صص.515-525. magiran.com/p2052270
Behnaz Jalalizadegan, Fatemeh Ghaffarifar, Soudabeh Fallah, Taher Elmi, Mohammad Javad Namazi, Fatemeh Vafa Shoar, Fatemeh Tabatabaee , (2019). 'The Effect of Vitamins C and E on Nitric Oxide Elevation to enhance killing of phagocytised Tachizoites of Toxoplasma gondii in BALB/c mice', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(4), pp.515-525. magiran.com/p2052270
بهناز جلالی زادگان؛ فاطمه غفاری فر؛ سودابه فلاح؛ طاهر علمی؛ محمد جواد نمازی؛ فاطمه طباطبایی؛ فاطمه وفا شعار. "تاثیر ویتامین های C و E در بالا بردن سطح نیتریک اکساید وافزایش کشتن تاکی زوئیت های توکسوپلاسما گوندی توسط ماکروفاژها در موش های حساس BALB/c". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26 ،4 ، 1398، 515-525. magiran.com/p2052270
Behnaz Jalalizadegan; Fatemeh Ghaffarifar; Soudabeh Fallah; Taher Elmi; Mohammad Javad Namazi; Fatemeh Vafa Shoar; Fatemeh Tabatabaee . "The Effect of Vitamins C and E on Nitric Oxide Elevation to enhance killing of phagocytised Tachizoites of Toxoplasma gondii in BALB/c mice", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26, 4, 2019, 515-525. magiran.com/p2052270
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال