ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اسرافیلی، مریم ایزان لو، مهدی فرزادکیا، احمد جنیدی، مینا یوسفی، (1398). مقایسه کارایی فرآیند جذب مجزا و همزمان سرب و سم 2,4-D توسط نانوذرات دوعاملی مغناطیسی اکسید آهن از ماتریکس های آبی، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(4)، 535-546. magiran.com/p2052272
Ali Esrafili, Maryam Izanloo , Mahdi Farzadkia, Mina Yousefi, Ahmad Joneidi, (2019). Efficiency comparison of single and binary mixture adsorption processes of lead (II) and 2, 4-D by bi-functional magnetic iron oxide nanoparticles from water matrix: kinetic studies, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(4), 535-546. magiran.com/p2052272
علی اسرافیلی، مریم ایزان لو، مهدی فرزادکیا، احمد جنیدی، مینا یوسفی، مقایسه کارایی فرآیند جذب مجزا و همزمان سرب و سم 2,4-D توسط نانوذرات دوعاملی مغناطیسی اکسید آهن از ماتریکس های آبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1398؛ 26(4): 535-546. magiran.com/p2052272
Ali Esrafili, Maryam Izanloo , Mahdi Farzadkia, Mina Yousefi, Ahmad Joneidi, Efficiency comparison of single and binary mixture adsorption processes of lead (II) and 2, 4-D by bi-functional magnetic iron oxide nanoparticles from water matrix: kinetic studies, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2019; 26(4): 535-546. magiran.com/p2052272
علی اسرافیلی، مریم ایزان لو، مهدی فرزادکیا، احمد جنیدی، مینا یوسفی، "مقایسه کارایی فرآیند جذب مجزا و همزمان سرب و سم 2,4-D توسط نانوذرات دوعاملی مغناطیسی اکسید آهن از ماتریکس های آبی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 26، شماره 4 (1398): 535-546. magiran.com/p2052272
Ali Esrafili, Maryam Izanloo , Mahdi Farzadkia, Mina Yousefi, Ahmad Joneidi, "Efficiency comparison of single and binary mixture adsorption processes of lead (II) and 2, 4-D by bi-functional magnetic iron oxide nanoparticles from water matrix: kinetic studies", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 26, no.4 (2019): 535-546. magiran.com/p2052272
علی اسرافیلی، مریم ایزان لو، مهدی فرزادکیا، احمد جنیدی، مینا یوسفی، (1398). 'مقایسه کارایی فرآیند جذب مجزا و همزمان سرب و سم 2,4-D توسط نانوذرات دوعاملی مغناطیسی اکسید آهن از ماتریکس های آبی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(4)، صص.535-546. magiran.com/p2052272
Ali Esrafili, Maryam Izanloo , Mahdi Farzadkia, Mina Yousefi, Ahmad Joneidi, (2019). 'Efficiency comparison of single and binary mixture adsorption processes of lead (II) and 2, 4-D by bi-functional magnetic iron oxide nanoparticles from water matrix: kinetic studies', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(4), pp.535-546. magiran.com/p2052272
علی اسرافیلی؛ مریم ایزان لو؛ مهدی فرزادکیا؛ احمد جنیدی؛ مینا یوسفی. "مقایسه کارایی فرآیند جذب مجزا و همزمان سرب و سم 2,4-D توسط نانوذرات دوعاملی مغناطیسی اکسید آهن از ماتریکس های آبی". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26 ،4 ، 1398، 535-546. magiran.com/p2052272
Ali Esrafili; Maryam Izanloo ; Mahdi Farzadkia; Mina Yousefi; Ahmad Joneidi. "Efficiency comparison of single and binary mixture adsorption processes of lead (II) and 2, 4-D by bi-functional magnetic iron oxide nanoparticles from water matrix: kinetic studies", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26, 4, 2019, 535-546. magiran.com/p2052272
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال