ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عیسی رزاقی ینگجه، جعفر حسینی فر، صیاد زادیونس، مینا معرفت اجرلو، سعید بابایی حفظ آباد، (1398). پیش بینی تاب آوری روانشناختی دانش آموزان بر اساس سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی، نشریه رویش روان شناسی، 8(7)، 85-96. magiran.com/p2052369
Esa Razzaghi Yenghaje, Jafar Hoseinifar, Sayyad Zadyunes, Mina Marefat Ajerlu, Saeed Babaie Hefzabad, (2019). Prediction of Psychological Resilience of Students Based on Attachment Styles and Social Support, Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(7), 85-96. magiran.com/p2052369
عیسی رزاقی ینگجه، جعفر حسینی فر، صیاد زادیونس، مینا معرفت اجرلو، سعید بابایی حفظ آباد، پیش بینی تاب آوری روانشناختی دانش آموزان بر اساس سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی. نشریه رویش روان شناسی، 1398؛ 8(7): 85-96. magiran.com/p2052369
Esa Razzaghi Yenghaje, Jafar Hoseinifar, Sayyad Zadyunes, Mina Marefat Ajerlu, Saeed Babaie Hefzabad, Prediction of Psychological Resilience of Students Based on Attachment Styles and Social Support, Rooyesh-e-Ravanshenasi, 2019; 8(7): 85-96. magiran.com/p2052369
عیسی رزاقی ینگجه، جعفر حسینی فر، صیاد زادیونس، مینا معرفت اجرلو، سعید بابایی حفظ آباد، "پیش بینی تاب آوری روانشناختی دانش آموزان بر اساس سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی"، نشریه رویش روان شناسی 8، شماره 7 (1398): 85-96. magiran.com/p2052369
Esa Razzaghi Yenghaje, Jafar Hoseinifar, Sayyad Zadyunes, Mina Marefat Ajerlu, Saeed Babaie Hefzabad, "Prediction of Psychological Resilience of Students Based on Attachment Styles and Social Support", Rooyesh-e-Ravanshenasi 8, no.7 (2019): 85-96. magiran.com/p2052369
عیسی رزاقی ینگجه، جعفر حسینی فر، صیاد زادیونس، مینا معرفت اجرلو، سعید بابایی حفظ آباد، (1398). 'پیش بینی تاب آوری روانشناختی دانش آموزان بر اساس سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی'، نشریه رویش روان شناسی، 8(7)، صص.85-96. magiran.com/p2052369
Esa Razzaghi Yenghaje, Jafar Hoseinifar, Sayyad Zadyunes, Mina Marefat Ajerlu, Saeed Babaie Hefzabad, (2019). 'Prediction of Psychological Resilience of Students Based on Attachment Styles and Social Support', Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(7), pp.85-96. magiran.com/p2052369
عیسی رزاقی ینگجه؛ جعفر حسینی فر؛ صیاد زادیونس؛ مینا معرفت اجرلو؛ سعید بابایی حفظ آباد. "پیش بینی تاب آوری روانشناختی دانش آموزان بر اساس سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی". نشریه رویش روان شناسی، 8 ،7 ، 1398، 85-96. magiran.com/p2052369
Esa Razzaghi Yenghaje; Jafar Hoseinifar; Sayyad Zadyunes; Mina Marefat Ajerlu; Saeed Babaie Hefzabad. "Prediction of Psychological Resilience of Students Based on Attachment Styles and Social Support", Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8, 7, 2019, 85-96. magiran.com/p2052369
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال