ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود فتحی، اسماعیل صدری دمیرچی، سلیمان احمدبوکانی، مریم بهروز، (1398). مقایسه وضعیت بخشودگی در گروه های سنی مختلف (جوانان، میانسالان و سالمندان)، نشریه رویش روان شناسی، 8(7)، 181-186. magiran.com/p2052380
Davod Fathi, Esmaeil Sadri Damirchi, Soliman Ahmadbookani, Maryam Behrooz, (2019). Compare the Change in the Situation of Forgiveness in Different Age Groups (teenagers, Middle-Ages and Elderly), Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(7), 181-186. magiran.com/p2052380
داود فتحی، اسماعیل صدری دمیرچی، سلیمان احمدبوکانی، مریم بهروز، مقایسه وضعیت بخشودگی در گروه های سنی مختلف (جوانان، میانسالان و سالمندان). نشریه رویش روان شناسی، 1398؛ 8(7): 181-186. magiran.com/p2052380
Davod Fathi, Esmaeil Sadri Damirchi, Soliman Ahmadbookani, Maryam Behrooz, Compare the Change in the Situation of Forgiveness in Different Age Groups (teenagers, Middle-Ages and Elderly), Rooyesh-e-Ravanshenasi, 2019; 8(7): 181-186. magiran.com/p2052380
داود فتحی، اسماعیل صدری دمیرچی، سلیمان احمدبوکانی، مریم بهروز، "مقایسه وضعیت بخشودگی در گروه های سنی مختلف (جوانان، میانسالان و سالمندان)"، نشریه رویش روان شناسی 8، شماره 7 (1398): 181-186. magiran.com/p2052380
Davod Fathi, Esmaeil Sadri Damirchi, Soliman Ahmadbookani, Maryam Behrooz, "Compare the Change in the Situation of Forgiveness in Different Age Groups (teenagers, Middle-Ages and Elderly)", Rooyesh-e-Ravanshenasi 8, no.7 (2019): 181-186. magiran.com/p2052380
داود فتحی، اسماعیل صدری دمیرچی، سلیمان احمدبوکانی، مریم بهروز، (1398). 'مقایسه وضعیت بخشودگی در گروه های سنی مختلف (جوانان، میانسالان و سالمندان)'، نشریه رویش روان شناسی، 8(7)، صص.181-186. magiran.com/p2052380
Davod Fathi, Esmaeil Sadri Damirchi, Soliman Ahmadbookani, Maryam Behrooz, (2019). 'Compare the Change in the Situation of Forgiveness in Different Age Groups (teenagers, Middle-Ages and Elderly)', Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(7), pp.181-186. magiran.com/p2052380
داود فتحی؛ اسماعیل صدری دمیرچی؛ سلیمان احمدبوکانی؛ مریم بهروز. "مقایسه وضعیت بخشودگی در گروه های سنی مختلف (جوانان، میانسالان و سالمندان)". نشریه رویش روان شناسی، 8 ،7 ، 1398، 181-186. magiran.com/p2052380
Davod Fathi; Esmaeil Sadri Damirchi; Soliman Ahmadbookani; Maryam Behrooz. "Compare the Change in the Situation of Forgiveness in Different Age Groups (teenagers, Middle-Ages and Elderly)", Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8, 7, 2019, 181-186. magiran.com/p2052380
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال