ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود عزتی، عباس بخشی پور رودسری، تورج هاشمی نصرت آباد، سمیرا غضنفریان پور، (1398). تحول ویژگیهای روانشناختی از منظر راهبردهای تاریخچه زندگی، نشریه رویش روان شناسی، 8(7)، 187-196. magiran.com/p2052381
Davoud Ezzati, Abbas Bakshipour Roudsari, Touraj Hashemi Nosratabad, Samira Ghazanfariyanpour, (2019). Evolution of Psychological Traits Based on Life History Strategies, Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(7), 187-196. magiran.com/p2052381
داود عزتی، عباس بخشی پور رودسری، تورج هاشمی نصرت آباد، سمیرا غضنفریان پور، تحول ویژگیهای روانشناختی از منظر راهبردهای تاریخچه زندگی. نشریه رویش روان شناسی، 1398؛ 8(7): 187-196. magiran.com/p2052381
Davoud Ezzati, Abbas Bakshipour Roudsari, Touraj Hashemi Nosratabad, Samira Ghazanfariyanpour, Evolution of Psychological Traits Based on Life History Strategies, Rooyesh-e-Ravanshenasi, 2019; 8(7): 187-196. magiran.com/p2052381
داود عزتی، عباس بخشی پور رودسری، تورج هاشمی نصرت آباد، سمیرا غضنفریان پور، "تحول ویژگیهای روانشناختی از منظر راهبردهای تاریخچه زندگی"، نشریه رویش روان شناسی 8، شماره 7 (1398): 187-196. magiran.com/p2052381
Davoud Ezzati, Abbas Bakshipour Roudsari, Touraj Hashemi Nosratabad, Samira Ghazanfariyanpour, "Evolution of Psychological Traits Based on Life History Strategies", Rooyesh-e-Ravanshenasi 8, no.7 (2019): 187-196. magiran.com/p2052381
داود عزتی، عباس بخشی پور رودسری، تورج هاشمی نصرت آباد، سمیرا غضنفریان پور، (1398). 'تحول ویژگیهای روانشناختی از منظر راهبردهای تاریخچه زندگی'، نشریه رویش روان شناسی، 8(7)، صص.187-196. magiran.com/p2052381
Davoud Ezzati, Abbas Bakshipour Roudsari, Touraj Hashemi Nosratabad, Samira Ghazanfariyanpour, (2019). 'Evolution of Psychological Traits Based on Life History Strategies', Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(7), pp.187-196. magiran.com/p2052381
داود عزتی؛ عباس بخشی پور رودسری؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ سمیرا غضنفریان پور. "تحول ویژگیهای روانشناختی از منظر راهبردهای تاریخچه زندگی". نشریه رویش روان شناسی، 8 ،7 ، 1398، 187-196. magiran.com/p2052381
Davoud Ezzati; Abbas Bakshipour Roudsari; Touraj Hashemi Nosratabad; Samira Ghazanfariyanpour. "Evolution of Psychological Traits Based on Life History Strategies", Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8, 7, 2019, 187-196. magiran.com/p2052381
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال