ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Bagher Pahlavanzade, Farid Zayeri, Taban Baghfalaki, Farzad Hadaeg, Davood Khalili, Mohammad Shoaib Hamrah, Edwin Paul, Fereidoun Azizi, Alireza Abadi, (2019). Serum Lipids and Cardiovascular Disease Mortality in Iranian Population: Joint Modeling of Longitudinal and Survival Data in Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) Cohort, Galen Medical journal, 8(1), 53. magiran.com/p2052648
Bagher Pahlavanzade, Farid Zayeri, Taban Baghfalaki, Farzad Hadaeg, Davood Khalili, Mohammad Shoaib Hamrah, Edwin Paul, Fereidoun Azizi, Alireza Abadi, Serum Lipids and Cardiovascular Disease Mortality in Iranian Population: Joint Modeling of Longitudinal and Survival Data in Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) Cohort, Galen Medical journal, 2019; 8(1): 53. magiran.com/p2052648
Bagher Pahlavanzade, Farid Zayeri, Taban Baghfalaki, Farzad Hadaeg, Davood Khalili, Mohammad Shoaib Hamrah, Edwin Paul, Fereidoun Azizi, Alireza Abadi, "Serum Lipids and Cardiovascular Disease Mortality in Iranian Population: Joint Modeling of Longitudinal and Survival Data in Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) Cohort", Galen Medical journal 8, no.1 (2019): 53. magiran.com/p2052648
Bagher Pahlavanzade, Farid Zayeri, Taban Baghfalaki, Farzad Hadaeg, Davood Khalili, Mohammad Shoaib Hamrah, Edwin Paul, Fereidoun Azizi, Alireza Abadi, (2019). 'Serum Lipids and Cardiovascular Disease Mortality in Iranian Population: Joint Modeling of Longitudinal and Survival Data in Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) Cohort', Galen Medical journal, 8(1), pp.53. magiran.com/p2052648
Bagher Pahlavanzade; Farid Zayeri; Taban Baghfalaki; Farzad Hadaeg; Davood Khalili; Mohammad Shoaib Hamrah; Edwin Paul; Fereidoun Azizi; Alireza Abadi. "Serum Lipids and Cardiovascular Disease Mortality in Iranian Population: Joint Modeling of Longitudinal and Survival Data in Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) Cohort", Galen Medical journal, 8, 1, 2019, 53. magiran.com/p2052648
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال