ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خلیل زندی، محمد فتاحی، فاطمه فقیرنژاد، فخرالسادات نصیری، (1398). ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی با میانجی گری فضای اخلاقی مثبت و نگرش شغلی، فصلنامه اخلاق زیستی، 9(31)، 73-83. magiran.com/p2052677
Khalil Zandi, Mohammad Fatahi, Fatemeh Faghirnezhad, Fakhr Al, Sadat Nasiri, (2019). The Relationship between Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behaviors with Mediating Role of Positive Ethical Climate and Job Attitudes, Bioethics Journal, 9(31), 73-83. magiran.com/p2052677
خلیل زندی، محمد فتاحی، فاطمه فقیرنژاد، فخرالسادات نصیری، ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی با میانجی گری فضای اخلاقی مثبت و نگرش شغلی. فصلنامه اخلاق زیستی، 1398؛ 9(31): 73-83. magiran.com/p2052677
Khalil Zandi, Mohammad Fatahi, Fatemeh Faghirnezhad, Fakhr Al, Sadat Nasiri, The Relationship between Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behaviors with Mediating Role of Positive Ethical Climate and Job Attitudes, Bioethics Journal, 2019; 9(31): 73-83. magiran.com/p2052677
خلیل زندی، محمد فتاحی، فاطمه فقیرنژاد، فخرالسادات نصیری، "ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی با میانجی گری فضای اخلاقی مثبت و نگرش شغلی"، فصلنامه اخلاق زیستی 9، شماره 31 (1398): 73-83. magiran.com/p2052677
Khalil Zandi, Mohammad Fatahi, Fatemeh Faghirnezhad, Fakhr Al, Sadat Nasiri, "The Relationship between Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behaviors with Mediating Role of Positive Ethical Climate and Job Attitudes", Bioethics Journal 9, no.31 (2019): 73-83. magiran.com/p2052677
خلیل زندی، محمد فتاحی، فاطمه فقیرنژاد، فخرالسادات نصیری، (1398). 'ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی با میانجی گری فضای اخلاقی مثبت و نگرش شغلی'، فصلنامه اخلاق زیستی، 9(31)، صص.73-83. magiran.com/p2052677
Khalil Zandi, Mohammad Fatahi, Fatemeh Faghirnezhad, Fakhr Al, Sadat Nasiri, (2019). 'The Relationship between Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behaviors with Mediating Role of Positive Ethical Climate and Job Attitudes', Bioethics Journal, 9(31), pp.73-83. magiran.com/p2052677
خلیل زندی؛ محمد فتاحی؛ فاطمه فقیرنژاد؛ فخرالسادات نصیری. "ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی با میانجی گری فضای اخلاقی مثبت و نگرش شغلی". فصلنامه اخلاق زیستی، 9 ،31 ، 1398، 73-83. magiran.com/p2052677
Khalil Zandi; Mohammad Fatahi; Fatemeh Faghirnezhad; Fakhr Al; Sadat Nasiri. "The Relationship between Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behaviors with Mediating Role of Positive Ethical Climate and Job Attitudes", Bioethics Journal, 9, 31, 2019, 73-83. magiran.com/p2052677
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال