ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن بیگی، رضا محمدی، علی زارعی، (1398). جایگاه آیات قرآن در تحلیل فتوحات اعراب مسلمان در ایران، نشریه مطالعات تاریخی جنگ، 3(3)، 23-40. magiran.com/p2052812
Mohammad Hassan Beigi, reza muhammadi, ali zareei, (2019). The Position of the Qur'anic Ayahs in the Analysis of the Conquests of the Arab Muslims in Iran, Historical Study of War, 3(3), 23-40. magiran.com/p2052812
محمدحسن بیگی، رضا محمدی، علی زارعی، جایگاه آیات قرآن در تحلیل فتوحات اعراب مسلمان در ایران. نشریه مطالعات تاریخی جنگ، 1398؛ 3(3): 23-40. magiran.com/p2052812
Mohammad Hassan Beigi, reza muhammadi, ali zareei, The Position of the Qur'anic Ayahs in the Analysis of the Conquests of the Arab Muslims in Iran, Historical Study of War, 2019; 3(3): 23-40. magiran.com/p2052812
محمدحسن بیگی، رضا محمدی، علی زارعی، "جایگاه آیات قرآن در تحلیل فتوحات اعراب مسلمان در ایران"، نشریه مطالعات تاریخی جنگ 3، شماره 3 (1398): 23-40. magiran.com/p2052812
Mohammad Hassan Beigi, reza muhammadi, ali zareei, "The Position of the Qur'anic Ayahs in the Analysis of the Conquests of the Arab Muslims in Iran", Historical Study of War 3, no.3 (2019): 23-40. magiran.com/p2052812
محمدحسن بیگی، رضا محمدی، علی زارعی، (1398). 'جایگاه آیات قرآن در تحلیل فتوحات اعراب مسلمان در ایران'، نشریه مطالعات تاریخی جنگ، 3(3)، صص.23-40. magiran.com/p2052812
Mohammad Hassan Beigi, reza muhammadi, ali zareei, (2019). 'The Position of the Qur'anic Ayahs in the Analysis of the Conquests of the Arab Muslims in Iran', Historical Study of War, 3(3), pp.23-40. magiran.com/p2052812
محمدحسن بیگی؛ رضا محمدی؛ علی زارعی. "جایگاه آیات قرآن در تحلیل فتوحات اعراب مسلمان در ایران". نشریه مطالعات تاریخی جنگ، 3 ،3 ، 1398، 23-40. magiran.com/p2052812
Mohammad Hassan Beigi; reza muhammadi; ali zareei. "The Position of the Qur'anic Ayahs in the Analysis of the Conquests of the Arab Muslims in Iran", Historical Study of War, 3, 3, 2019, 23-40. magiran.com/p2052812
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال