ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیوان کریمی الوار، علی رضاییان، (1398). بررسی تحلیلی رویکرد سیاسی-مذهبی بابک و طاهر در رویارویی با خلافت عباسی، نشریه مطالعات تاریخی جنگ، 3(3)، 73-94. magiran.com/p2052814
keyvan karimi alvar , Ali Rezaeyan, (2019). An Analytical Survey of the Political-Religious Approaches of Babak and Tahir in Their Encounters with Abbasid Caliphate, Historical Study of War, 3(3), 73-94. magiran.com/p2052814
کیوان کریمی الوار، علی رضاییان، بررسی تحلیلی رویکرد سیاسی-مذهبی بابک و طاهر در رویارویی با خلافت عباسی. نشریه مطالعات تاریخی جنگ، 1398؛ 3(3): 73-94. magiran.com/p2052814
keyvan karimi alvar , Ali Rezaeyan, An Analytical Survey of the Political-Religious Approaches of Babak and Tahir in Their Encounters with Abbasid Caliphate, Historical Study of War, 2019; 3(3): 73-94. magiran.com/p2052814
کیوان کریمی الوار، علی رضاییان، "بررسی تحلیلی رویکرد سیاسی-مذهبی بابک و طاهر در رویارویی با خلافت عباسی"، نشریه مطالعات تاریخی جنگ 3، شماره 3 (1398): 73-94. magiran.com/p2052814
keyvan karimi alvar , Ali Rezaeyan, "An Analytical Survey of the Political-Religious Approaches of Babak and Tahir in Their Encounters with Abbasid Caliphate", Historical Study of War 3, no.3 (2019): 73-94. magiran.com/p2052814
کیوان کریمی الوار، علی رضاییان، (1398). 'بررسی تحلیلی رویکرد سیاسی-مذهبی بابک و طاهر در رویارویی با خلافت عباسی'، نشریه مطالعات تاریخی جنگ، 3(3)، صص.73-94. magiran.com/p2052814
keyvan karimi alvar , Ali Rezaeyan, (2019). 'An Analytical Survey of the Political-Religious Approaches of Babak and Tahir in Their Encounters with Abbasid Caliphate', Historical Study of War, 3(3), pp.73-94. magiran.com/p2052814
کیوان کریمی الوار؛ علی رضاییان. "بررسی تحلیلی رویکرد سیاسی-مذهبی بابک و طاهر در رویارویی با خلافت عباسی". نشریه مطالعات تاریخی جنگ، 3 ،3 ، 1398، 73-94. magiran.com/p2052814
keyvan karimi alvar ; Ali Rezaeyan. "An Analytical Survey of the Political-Religious Approaches of Babak and Tahir in Their Encounters with Abbasid Caliphate", Historical Study of War, 3, 3, 2019, 73-94. magiran.com/p2052814
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال