ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی میرهاشمی، سیدعلی مزینانی، (1398). طلوع «تفرد» و «فرهنگ» در تاریخ نگاری جنگ؛ از جنگ جهانی دوم تا آغاز قرن بیست و یکم، نشریه مطالعات تاریخی جنگ، 3(3)، 113-136. magiran.com/p2052816
Ali Mirhashemi, Seyyed Ali Mazinani , (2019). The Rise of Individualism and Culture in War Historiography: Since World War II until the Beginning of 21st Century, Historical Study of War, 3(3), 113-136. magiran.com/p2052816
علی میرهاشمی، سیدعلی مزینانی، طلوع «تفرد» و «فرهنگ» در تاریخ نگاری جنگ؛ از جنگ جهانی دوم تا آغاز قرن بیست و یکم. نشریه مطالعات تاریخی جنگ، 1398؛ 3(3): 113-136. magiran.com/p2052816
Ali Mirhashemi, Seyyed Ali Mazinani , The Rise of Individualism and Culture in War Historiography: Since World War II until the Beginning of 21st Century, Historical Study of War, 2019; 3(3): 113-136. magiran.com/p2052816
علی میرهاشمی، سیدعلی مزینانی، "طلوع «تفرد» و «فرهنگ» در تاریخ نگاری جنگ؛ از جنگ جهانی دوم تا آغاز قرن بیست و یکم"، نشریه مطالعات تاریخی جنگ 3، شماره 3 (1398): 113-136. magiran.com/p2052816
Ali Mirhashemi, Seyyed Ali Mazinani , "The Rise of Individualism and Culture in War Historiography: Since World War II until the Beginning of 21st Century", Historical Study of War 3, no.3 (2019): 113-136. magiran.com/p2052816
علی میرهاشمی، سیدعلی مزینانی، (1398). 'طلوع «تفرد» و «فرهنگ» در تاریخ نگاری جنگ؛ از جنگ جهانی دوم تا آغاز قرن بیست و یکم'، نشریه مطالعات تاریخی جنگ، 3(3)، صص.113-136. magiran.com/p2052816
Ali Mirhashemi, Seyyed Ali Mazinani , (2019). 'The Rise of Individualism and Culture in War Historiography: Since World War II until the Beginning of 21st Century', Historical Study of War, 3(3), pp.113-136. magiran.com/p2052816
علی میرهاشمی؛ سیدعلی مزینانی. "طلوع «تفرد» و «فرهنگ» در تاریخ نگاری جنگ؛ از جنگ جهانی دوم تا آغاز قرن بیست و یکم". نشریه مطالعات تاریخی جنگ، 3 ،3 ، 1398، 113-136. magiran.com/p2052816
Ali Mirhashemi; Seyyed Ali Mazinani . "The Rise of Individualism and Culture in War Historiography: Since World War II until the Beginning of 21st Century", Historical Study of War, 3, 3, 2019, 113-136. magiran.com/p2052816
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال