ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید عباس مرادی شیرازی، مرجان فیاضی، علی حیدری، محمدعلی بابایی زکلیکی، (1398). رویکرد قوم نگارانه به پیشایندها در فرایند مربیگری، فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، 7(3)، 106. magiran.com/p2052937
seyyed abbas Moradi Shirazi, Marjan Fayyazi, Ali Heidari, MohammadAli Babaei Zakliki, (2019). an ethnographic approach to antecedents in coaching process, Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, 7(3), 106. magiran.com/p2052937
سید عباس مرادی شیرازی، مرجان فیاضی، علی حیدری، محمدعلی بابایی زکلیکی، رویکرد قوم نگارانه به پیشایندها در فرایند مربیگری. فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، 1398؛ 7(3): 106. magiran.com/p2052937
seyyed abbas Moradi Shirazi, Marjan Fayyazi, Ali Heidari, MohammadAli Babaei Zakliki, an ethnographic approach to antecedents in coaching process, Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, 2019; 7(3): 106. magiran.com/p2052937
سید عباس مرادی شیرازی، مرجان فیاضی، علی حیدری، محمدعلی بابایی زکلیکی، "رویکرد قوم نگارانه به پیشایندها در فرایند مربیگری"، فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی 7، شماره 3 (1398): 106. magiran.com/p2052937
seyyed abbas Moradi Shirazi, Marjan Fayyazi, Ali Heidari, MohammadAli Babaei Zakliki, "an ethnographic approach to antecedents in coaching process", Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations 7, no.3 (2019): 106. magiran.com/p2052937
سید عباس مرادی شیرازی، مرجان فیاضی، علی حیدری، محمدعلی بابایی زکلیکی، (1398). 'رویکرد قوم نگارانه به پیشایندها در فرایند مربیگری'، فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، 7(3)، صص.106. magiran.com/p2052937
seyyed abbas Moradi Shirazi, Marjan Fayyazi, Ali Heidari, MohammadAli Babaei Zakliki, (2019). 'an ethnographic approach to antecedents in coaching process', Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, 7(3), pp.106. magiran.com/p2052937
سید عباس مرادی شیرازی؛ مرجان فیاضی؛ علی حیدری؛ محمدعلی بابایی زکلیکی. "رویکرد قوم نگارانه به پیشایندها در فرایند مربیگری". فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، 7 ،3 ، 1398، 106. magiran.com/p2052937
seyyed abbas Moradi Shirazi; Marjan Fayyazi; Ali Heidari; MohammadAli Babaei Zakliki. "an ethnographic approach to antecedents in coaching process", Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, 7, 3, 2019, 106. magiran.com/p2052937
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال