ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا سیدموسوی، جهانگیر محمدی، شعبان شتایی جویباری، (1398). برآورد مشخصه های کمی تک درختان جنگلی با استفاده از داده های لیزر اسکنر هوایی در بخشی از جنگل های شصت کلاته گرگان، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26(1)، 1-19. magiran.com/p2053026
Zahra Sayed Mosavi, Shaban Shataee, (2019). Estimation of the Some Quantitative Characteristics of Individual tree Using Airborne Laser Scanning Data in part of Shast-Kalate forests of Gorgan, Wood & Forest Science and Technology, 26(1), 1-19. magiran.com/p2053026
زهرا سیدموسوی، جهانگیر محمدی، شعبان شتایی جویباری، برآورد مشخصه های کمی تک درختان جنگلی با استفاده از داده های لیزر اسکنر هوایی در بخشی از جنگل های شصت کلاته گرگان. فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1398؛ 26(1): 1-19. magiran.com/p2053026
Zahra Sayed Mosavi, Shaban Shataee, Estimation of the Some Quantitative Characteristics of Individual tree Using Airborne Laser Scanning Data in part of Shast-Kalate forests of Gorgan, Wood & Forest Science and Technology, 2019; 26(1): 1-19. magiran.com/p2053026
زهرا سیدموسوی، جهانگیر محمدی، شعبان شتایی جویباری، "برآورد مشخصه های کمی تک درختان جنگلی با استفاده از داده های لیزر اسکنر هوایی در بخشی از جنگل های شصت کلاته گرگان"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 26، شماره 1 (1398): 1-19. magiran.com/p2053026
Zahra Sayed Mosavi, Shaban Shataee, "Estimation of the Some Quantitative Characteristics of Individual tree Using Airborne Laser Scanning Data in part of Shast-Kalate forests of Gorgan", Wood & Forest Science and Technology 26, no.1 (2019): 1-19. magiran.com/p2053026
زهرا سیدموسوی، جهانگیر محمدی، شعبان شتایی جویباری، (1398). 'برآورد مشخصه های کمی تک درختان جنگلی با استفاده از داده های لیزر اسکنر هوایی در بخشی از جنگل های شصت کلاته گرگان'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26(1)، صص.1-19. magiran.com/p2053026
Zahra Sayed Mosavi, Shaban Shataee, (2019). 'Estimation of the Some Quantitative Characteristics of Individual tree Using Airborne Laser Scanning Data in part of Shast-Kalate forests of Gorgan', Wood & Forest Science and Technology, 26(1), pp.1-19. magiran.com/p2053026
زهرا سیدموسوی؛ جهانگیر محمدی؛ شعبان شتایی جویباری. "برآورد مشخصه های کمی تک درختان جنگلی با استفاده از داده های لیزر اسکنر هوایی در بخشی از جنگل های شصت کلاته گرگان". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26 ،1 ، 1398، 1-19. magiran.com/p2053026
Zahra Sayed Mosavi; Shaban Shataee. "Estimation of the Some Quantitative Characteristics of Individual tree Using Airborne Laser Scanning Data in part of Shast-Kalate forests of Gorgan", Wood & Forest Science and Technology, 26, 1, 2019, 1-19. magiran.com/p2053026
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال