ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه زمانی، مهرداد نیکوی، (1398). تحلیل پوشش گیاهی در حاشیه جاده های خاکی چند سال ساخت (مطالعه موردی: جنگل های ناو اسالم در غرب استان گیلان)، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26(1)، 21-35. magiran.com/p2053027
Mehrdad Nikooy , (2019). Analysis of vegetation on the roadside of roads with several years’ age (Case study: Nav-e-Asalem forests in west of Guilan province, Wood & Forest Science and Technology, 26(1), 21-35. magiran.com/p2053027
مرضیه زمانی، مهرداد نیکوی، تحلیل پوشش گیاهی در حاشیه جاده های خاکی چند سال ساخت (مطالعه موردی: جنگل های ناو اسالم در غرب استان گیلان). فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1398؛ 26(1): 21-35. magiran.com/p2053027
Mehrdad Nikooy , Analysis of vegetation on the roadside of roads with several years’ age (Case study: Nav-e-Asalem forests in west of Guilan province, Wood & Forest Science and Technology, 2019; 26(1): 21-35. magiran.com/p2053027
مرضیه زمانی، مهرداد نیکوی، "تحلیل پوشش گیاهی در حاشیه جاده های خاکی چند سال ساخت (مطالعه موردی: جنگل های ناو اسالم در غرب استان گیلان)"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 26، شماره 1 (1398): 21-35. magiran.com/p2053027
Mehrdad Nikooy , "Analysis of vegetation on the roadside of roads with several years’ age (Case study: Nav-e-Asalem forests in west of Guilan province", Wood & Forest Science and Technology 26, no.1 (2019): 21-35. magiran.com/p2053027
مرضیه زمانی، مهرداد نیکوی، (1398). 'تحلیل پوشش گیاهی در حاشیه جاده های خاکی چند سال ساخت (مطالعه موردی: جنگل های ناو اسالم در غرب استان گیلان)'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26(1)، صص.21-35. magiran.com/p2053027
Mehrdad Nikooy , (2019). 'Analysis of vegetation on the roadside of roads with several years’ age (Case study: Nav-e-Asalem forests in west of Guilan province', Wood & Forest Science and Technology, 26(1), pp.21-35. magiran.com/p2053027
مرضیه زمانی؛ مهرداد نیکوی. "تحلیل پوشش گیاهی در حاشیه جاده های خاکی چند سال ساخت (مطالعه موردی: جنگل های ناو اسالم در غرب استان گیلان)". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26 ،1 ، 1398، 21-35. magiran.com/p2053027
Mehrdad Nikooy . "Analysis of vegetation on the roadside of roads with several years’ age (Case study: Nav-e-Asalem forests in west of Guilan province", Wood & Forest Science and Technology, 26, 1, 2019, 21-35. magiran.com/p2053027
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال