ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا مشکی، مجتبی امیری، مریم ملاشاهی، عزیزالله هوشمند، محمد کیا کیانیان، (1398). خصوصیات خاک و جنگل شناسی در جنگل کاری های گیلاس وحشی و افراپلت جنگل های غرب مازندران، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26(1)، 37-48. magiran.com/p2053028
Alireza Moshki , Mojtaba Amiri, Maryam Mollashahi, Azizollah Hooshmand, Mohammad Kia Kianian, (2019). Soil and silvicultural characteristics in plantations of Prunus avium L. and Acer velutinum Boiss. in the west forest of Mazandaran, Wood & Forest Science and Technology, 26(1), 37-48. magiran.com/p2053028
علیرضا مشکی، مجتبی امیری، مریم ملاشاهی، عزیزالله هوشمند، محمد کیا کیانیان، خصوصیات خاک و جنگل شناسی در جنگل کاری های گیلاس وحشی و افراپلت جنگل های غرب مازندران. فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1398؛ 26(1): 37-48. magiran.com/p2053028
Alireza Moshki , Mojtaba Amiri, Maryam Mollashahi, Azizollah Hooshmand, Mohammad Kia Kianian, Soil and silvicultural characteristics in plantations of Prunus avium L. and Acer velutinum Boiss. in the west forest of Mazandaran, Wood & Forest Science and Technology, 2019; 26(1): 37-48. magiran.com/p2053028
علیرضا مشکی، مجتبی امیری، مریم ملاشاهی، عزیزالله هوشمند، محمد کیا کیانیان، "خصوصیات خاک و جنگل شناسی در جنگل کاری های گیلاس وحشی و افراپلت جنگل های غرب مازندران"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 26، شماره 1 (1398): 37-48. magiran.com/p2053028
Alireza Moshki , Mojtaba Amiri, Maryam Mollashahi, Azizollah Hooshmand, Mohammad Kia Kianian, "Soil and silvicultural characteristics in plantations of Prunus avium L. and Acer velutinum Boiss. in the west forest of Mazandaran", Wood & Forest Science and Technology 26, no.1 (2019): 37-48. magiran.com/p2053028
علیرضا مشکی، مجتبی امیری، مریم ملاشاهی، عزیزالله هوشمند، محمد کیا کیانیان، (1398). 'خصوصیات خاک و جنگل شناسی در جنگل کاری های گیلاس وحشی و افراپلت جنگل های غرب مازندران'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26(1)، صص.37-48. magiran.com/p2053028
Alireza Moshki , Mojtaba Amiri, Maryam Mollashahi, Azizollah Hooshmand, Mohammad Kia Kianian, (2019). 'Soil and silvicultural characteristics in plantations of Prunus avium L. and Acer velutinum Boiss. in the west forest of Mazandaran', Wood & Forest Science and Technology, 26(1), pp.37-48. magiran.com/p2053028
علیرضا مشکی؛ مجتبی امیری؛ مریم ملاشاهی؛ عزیزالله هوشمند؛ محمد کیا کیانیان. "خصوصیات خاک و جنگل شناسی در جنگل کاری های گیلاس وحشی و افراپلت جنگل های غرب مازندران". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26 ،1 ، 1398، 37-48. magiran.com/p2053028
Alireza Moshki ; Mojtaba Amiri; Maryam Mollashahi; Azizollah Hooshmand; Mohammad Kia Kianian. "Soil and silvicultural characteristics in plantations of Prunus avium L. and Acer velutinum Boiss. in the west forest of Mazandaran", Wood & Forest Science and Technology, 26, 1, 2019, 37-48. magiran.com/p2053028
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال