ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرحناز رشیدی، شادی شریفیان، (1398). ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور جنگلکاری با استفاده از روش ANP (حوضه آبخیز ارنگه، استان البرز)، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26(1)، 49-64. magiran.com/p2053029
Farahnaz Rashidi , Shadi Sharifian, (2019). Ecological potential assessment for forest plantation using ANP method(Case study: Arangeh Watershed, Alborz Province), Wood & Forest Science and Technology, 26(1), 49-64. magiran.com/p2053029
فرحناز رشیدی، شادی شریفیان، ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور جنگلکاری با استفاده از روش ANP (حوضه آبخیز ارنگه، استان البرز). فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1398؛ 26(1): 49-64. magiran.com/p2053029
Farahnaz Rashidi , Shadi Sharifian, Ecological potential assessment for forest plantation using ANP method(Case study: Arangeh Watershed, Alborz Province), Wood & Forest Science and Technology, 2019; 26(1): 49-64. magiran.com/p2053029
فرحناز رشیدی، شادی شریفیان، "ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور جنگلکاری با استفاده از روش ANP (حوضه آبخیز ارنگه، استان البرز)"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 26، شماره 1 (1398): 49-64. magiran.com/p2053029
Farahnaz Rashidi , Shadi Sharifian, "Ecological potential assessment for forest plantation using ANP method(Case study: Arangeh Watershed, Alborz Province)", Wood & Forest Science and Technology 26, no.1 (2019): 49-64. magiran.com/p2053029
فرحناز رشیدی، شادی شریفیان، (1398). 'ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور جنگلکاری با استفاده از روش ANP (حوضه آبخیز ارنگه، استان البرز)'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26(1)، صص.49-64. magiran.com/p2053029
Farahnaz Rashidi , Shadi Sharifian, (2019). 'Ecological potential assessment for forest plantation using ANP method(Case study: Arangeh Watershed, Alborz Province)', Wood & Forest Science and Technology, 26(1), pp.49-64. magiran.com/p2053029
فرحناز رشیدی؛ شادی شریفیان. "ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور جنگلکاری با استفاده از روش ANP (حوضه آبخیز ارنگه، استان البرز)". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26 ،1 ، 1398، 49-64. magiran.com/p2053029
Farahnaz Rashidi ; Shadi Sharifian. "Ecological potential assessment for forest plantation using ANP method(Case study: Arangeh Watershed, Alborz Province)", Wood & Forest Science and Technology, 26, 1, 2019, 49-64. magiran.com/p2053029
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال