ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصور غفاری، علی قاسمیان، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، حسین یوسفی، (1398). ارزیابی میکرو و نانو فیبرلیگنوسلولز تهیه شده از الیاف خمیرکاغذ کارتن کنگره ای کهنه (OCC) با روش سوپر آسیاب دیسکی، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26(1)، 65-77. magiran.com/p2053030
Mansoor Ghaffari , Ali Ghasemian, M.R Dehghani Firouzabadi, Hossein Yousefi, (2019). Evaluation of micro and Nano-fibers produced from old corrugated container (OCC) fibers by super disk grinding method, Wood & Forest Science and Technology, 26(1), 65-77. magiran.com/p2053030
منصور غفاری، علی قاسمیان، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، حسین یوسفی، ارزیابی میکرو و نانو فیبرلیگنوسلولز تهیه شده از الیاف خمیرکاغذ کارتن کنگره ای کهنه (OCC) با روش سوپر آسیاب دیسکی. فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1398؛ 26(1): 65-77. magiran.com/p2053030
Mansoor Ghaffari , Ali Ghasemian, M.R Dehghani Firouzabadi, Hossein Yousefi, Evaluation of micro and Nano-fibers produced from old corrugated container (OCC) fibers by super disk grinding method, Wood & Forest Science and Technology, 2019; 26(1): 65-77. magiran.com/p2053030
منصور غفاری، علی قاسمیان، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، حسین یوسفی، "ارزیابی میکرو و نانو فیبرلیگنوسلولز تهیه شده از الیاف خمیرکاغذ کارتن کنگره ای کهنه (OCC) با روش سوپر آسیاب دیسکی"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 26، شماره 1 (1398): 65-77. magiran.com/p2053030
Mansoor Ghaffari , Ali Ghasemian, M.R Dehghani Firouzabadi, Hossein Yousefi, "Evaluation of micro and Nano-fibers produced from old corrugated container (OCC) fibers by super disk grinding method", Wood & Forest Science and Technology 26, no.1 (2019): 65-77. magiran.com/p2053030
منصور غفاری، علی قاسمیان، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، حسین یوسفی، (1398). 'ارزیابی میکرو و نانو فیبرلیگنوسلولز تهیه شده از الیاف خمیرکاغذ کارتن کنگره ای کهنه (OCC) با روش سوپر آسیاب دیسکی'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26(1)، صص.65-77. magiran.com/p2053030
Mansoor Ghaffari , Ali Ghasemian, M.R Dehghani Firouzabadi, Hossein Yousefi, (2019). 'Evaluation of micro and Nano-fibers produced from old corrugated container (OCC) fibers by super disk grinding method', Wood & Forest Science and Technology, 26(1), pp.65-77. magiran.com/p2053030
منصور غفاری؛ علی قاسمیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین یوسفی. "ارزیابی میکرو و نانو فیبرلیگنوسلولز تهیه شده از الیاف خمیرکاغذ کارتن کنگره ای کهنه (OCC) با روش سوپر آسیاب دیسکی". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26 ،1 ، 1398، 65-77. magiran.com/p2053030
Mansoor Ghaffari ; Ali Ghasemian; M.R Dehghani Firouzabadi; Hossein Yousefi. "Evaluation of micro and Nano-fibers produced from old corrugated container (OCC) fibers by super disk grinding method", Wood & Forest Science and Technology, 26, 1, 2019, 65-77. magiran.com/p2053030
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال