ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین جلالی ترشیزی، علی صفی زاده، حمیدرضا رودی، علی پرتوئی نیا، (1398). تاثیر پیش اختلاط کربنات کلسیم رسوبی با پروتئین سویا ایزوله بر ویژگی های کاغذ بازیافتی چاپ و تحریر، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26(1)، 117-128. magiran.com/p2053033
Ali Safizadeh, Hamidreza Rudi, Ali Partoeinia, (2019). Premixing Effect of Precipitated Calcium Carbonate with Isolated Soy Protein on Properties of Recycled Writing and Printing Paper, Wood & Forest Science and Technology, 26(1), 117-128. magiran.com/p2053033
حسین جلالی ترشیزی، علی صفی زاده، حمیدرضا رودی، علی پرتوئی نیا، تاثیر پیش اختلاط کربنات کلسیم رسوبی با پروتئین سویا ایزوله بر ویژگی های کاغذ بازیافتی چاپ و تحریر. فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1398؛ 26(1): 117-128. magiran.com/p2053033
Ali Safizadeh, Hamidreza Rudi, Ali Partoeinia, Premixing Effect of Precipitated Calcium Carbonate with Isolated Soy Protein on Properties of Recycled Writing and Printing Paper, Wood & Forest Science and Technology, 2019; 26(1): 117-128. magiran.com/p2053033
حسین جلالی ترشیزی، علی صفی زاده، حمیدرضا رودی، علی پرتوئی نیا، "تاثیر پیش اختلاط کربنات کلسیم رسوبی با پروتئین سویا ایزوله بر ویژگی های کاغذ بازیافتی چاپ و تحریر"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 26، شماره 1 (1398): 117-128. magiran.com/p2053033
Ali Safizadeh, Hamidreza Rudi, Ali Partoeinia, "Premixing Effect of Precipitated Calcium Carbonate with Isolated Soy Protein on Properties of Recycled Writing and Printing Paper", Wood & Forest Science and Technology 26, no.1 (2019): 117-128. magiran.com/p2053033
حسین جلالی ترشیزی، علی صفی زاده، حمیدرضا رودی، علی پرتوئی نیا، (1398). 'تاثیر پیش اختلاط کربنات کلسیم رسوبی با پروتئین سویا ایزوله بر ویژگی های کاغذ بازیافتی چاپ و تحریر'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26(1)، صص.117-128. magiran.com/p2053033
Ali Safizadeh, Hamidreza Rudi, Ali Partoeinia, (2019). 'Premixing Effect of Precipitated Calcium Carbonate with Isolated Soy Protein on Properties of Recycled Writing and Printing Paper', Wood & Forest Science and Technology, 26(1), pp.117-128. magiran.com/p2053033
حسین جلالی ترشیزی؛ علی صفی زاده؛ حمیدرضا رودی؛ علی پرتوئی نیا. "تاثیر پیش اختلاط کربنات کلسیم رسوبی با پروتئین سویا ایزوله بر ویژگی های کاغذ بازیافتی چاپ و تحریر". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26 ،1 ، 1398، 117-128. magiran.com/p2053033
Ali Safizadeh; Hamidreza Rudi; Ali Partoeinia. "Premixing Effect of Precipitated Calcium Carbonate with Isolated Soy Protein on Properties of Recycled Writing and Printing Paper", Wood & Forest Science and Technology, 26, 1, 2019, 117-128. magiran.com/p2053033
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال