ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم مسی وند، وحیده پیام نور، داراب حسنی، محمد جعفرآقایی، جهانگیر محمدی، (1398). بررسی برخی صفات کمی و کیفی برگ در گونه ها و هیبریدهای بین گونه ای گردو واقع در کمال شهر کرج، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26(2)، 17-30. magiran.com/p2053035
Jahangir Mohammadi, (2019). Investigating some qualitative and quantitative traits in species and inter-species of walnut hybrids in Kamalshahr Research Station in Karaj, Wood & Forest Science and Technology, 26(2), 17-30. magiran.com/p2053035
مریم مسی وند، وحیده پیام نور، داراب حسنی، محمد جعفرآقایی، جهانگیر محمدی، بررسی برخی صفات کمی و کیفی برگ در گونه ها و هیبریدهای بین گونه ای گردو واقع در کمال شهر کرج. فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1398؛ 26(2): 17-30. magiran.com/p2053035
Jahangir Mohammadi, Investigating some qualitative and quantitative traits in species and inter-species of walnut hybrids in Kamalshahr Research Station in Karaj, Wood & Forest Science and Technology, 2019; 26(2): 17-30. magiran.com/p2053035
مریم مسی وند، وحیده پیام نور، داراب حسنی، محمد جعفرآقایی، جهانگیر محمدی، "بررسی برخی صفات کمی و کیفی برگ در گونه ها و هیبریدهای بین گونه ای گردو واقع در کمال شهر کرج"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 26، شماره 2 (1398): 17-30. magiran.com/p2053035
Jahangir Mohammadi, "Investigating some qualitative and quantitative traits in species and inter-species of walnut hybrids in Kamalshahr Research Station in Karaj", Wood & Forest Science and Technology 26, no.2 (2019): 17-30. magiran.com/p2053035
مریم مسی وند، وحیده پیام نور، داراب حسنی، محمد جعفرآقایی، جهانگیر محمدی، (1398). 'بررسی برخی صفات کمی و کیفی برگ در گونه ها و هیبریدهای بین گونه ای گردو واقع در کمال شهر کرج'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26(2)، صص.17-30. magiran.com/p2053035
Jahangir Mohammadi, (2019). 'Investigating some qualitative and quantitative traits in species and inter-species of walnut hybrids in Kamalshahr Research Station in Karaj', Wood & Forest Science and Technology, 26(2), pp.17-30. magiran.com/p2053035
مریم مسی وند؛ وحیده پیام نور؛ داراب حسنی؛ محمد جعفرآقایی؛ جهانگیر محمدی. "بررسی برخی صفات کمی و کیفی برگ در گونه ها و هیبریدهای بین گونه ای گردو واقع در کمال شهر کرج". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26 ،2 ، 1398، 17-30. magiran.com/p2053035
Jahangir Mohammadi. "Investigating some qualitative and quantitative traits in species and inter-species of walnut hybrids in Kamalshahr Research Station in Karaj", Wood & Forest Science and Technology, 26, 2, 2019, 17-30. magiran.com/p2053035
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال