ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدمحسن حسینی، ابوالقاسم خزاعیان، تقی طبرسا، (1398). بررسی رفتار الکتریکی و آکوستیکی فراورده چندسازه چوبی سبک شده با گرانول پلی استایرن، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26(2)، 62-74. magiran.com/p2053038
Seyed Mohsen Hosseini, Abolghasem Khazaeian , Taghi Tabarsa, (2019). Study of Electrical and acoustic properties of light weight wood-based panel products with Polystyrene granules, Wood & Forest Science and Technology, 26(2), 62-74. magiran.com/p2053038
سیدمحسن حسینی، ابوالقاسم خزاعیان، تقی طبرسا، بررسی رفتار الکتریکی و آکوستیکی فراورده چندسازه چوبی سبک شده با گرانول پلی استایرن. فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1398؛ 26(2): 62-74. magiran.com/p2053038
Seyed Mohsen Hosseini, Abolghasem Khazaeian , Taghi Tabarsa, Study of Electrical and acoustic properties of light weight wood-based panel products with Polystyrene granules, Wood & Forest Science and Technology, 2019; 26(2): 62-74. magiran.com/p2053038
سیدمحسن حسینی، ابوالقاسم خزاعیان، تقی طبرسا، "بررسی رفتار الکتریکی و آکوستیکی فراورده چندسازه چوبی سبک شده با گرانول پلی استایرن"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 26، شماره 2 (1398): 62-74. magiran.com/p2053038
Seyed Mohsen Hosseini, Abolghasem Khazaeian , Taghi Tabarsa, "Study of Electrical and acoustic properties of light weight wood-based panel products with Polystyrene granules", Wood & Forest Science and Technology 26, no.2 (2019): 62-74. magiran.com/p2053038
سیدمحسن حسینی، ابوالقاسم خزاعیان، تقی طبرسا، (1398). 'بررسی رفتار الکتریکی و آکوستیکی فراورده چندسازه چوبی سبک شده با گرانول پلی استایرن'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26(2)، صص.62-74. magiran.com/p2053038
Seyed Mohsen Hosseini, Abolghasem Khazaeian , Taghi Tabarsa, (2019). 'Study of Electrical and acoustic properties of light weight wood-based panel products with Polystyrene granules', Wood & Forest Science and Technology, 26(2), pp.62-74. magiran.com/p2053038
سیدمحسن حسینی؛ ابوالقاسم خزاعیان؛ تقی طبرسا. "بررسی رفتار الکتریکی و آکوستیکی فراورده چندسازه چوبی سبک شده با گرانول پلی استایرن". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 26 ،2 ، 1398، 62-74. magiran.com/p2053038
Seyed Mohsen Hosseini; Abolghasem Khazaeian ; Taghi Tabarsa. "Study of Electrical and acoustic properties of light weight wood-based panel products with Polystyrene granules", Wood & Forest Science and Technology, 26, 2, 2019, 62-74. magiran.com/p2053038
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال