ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نصرت عابدپور، علی اکبر موثق پور اکبری، زهره صناعت، (1398). بررسی لیپیدپروفایل و سطح خونی لیپوپروتیین با دانسیته پایین اکسید شده در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوییدی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77(7)، 423-427. magiran.com/p2053150
Nosrat Abedpor, Ali Akbar Movassaghpour Akbari, Zohreh Sanaat, (2019). Lipid profile and oxidized lipoprotein levels in patients with acute myeloid leukemia, Tehran University Medical Journal, 77(7), 423-427. magiran.com/p2053150
نصرت عابدپور، علی اکبر موثق پور اکبری، زهره صناعت، بررسی لیپیدپروفایل و سطح خونی لیپوپروتیین با دانسیته پایین اکسید شده در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوییدی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1398؛ 77(7): 423-427. magiran.com/p2053150
Nosrat Abedpor, Ali Akbar Movassaghpour Akbari, Zohreh Sanaat, Lipid profile and oxidized lipoprotein levels in patients with acute myeloid leukemia, Tehran University Medical Journal, 2019; 77(7): 423-427. magiran.com/p2053150
نصرت عابدپور، علی اکبر موثق پور اکبری، زهره صناعت، "بررسی لیپیدپروفایل و سطح خونی لیپوپروتیین با دانسیته پایین اکسید شده در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوییدی"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 77، شماره 7 (1398): 423-427. magiran.com/p2053150
Nosrat Abedpor, Ali Akbar Movassaghpour Akbari, Zohreh Sanaat, "Lipid profile and oxidized lipoprotein levels in patients with acute myeloid leukemia", Tehran University Medical Journal 77, no.7 (2019): 423-427. magiran.com/p2053150
نصرت عابدپور، علی اکبر موثق پور اکبری، زهره صناعت، (1398). 'بررسی لیپیدپروفایل و سطح خونی لیپوپروتیین با دانسیته پایین اکسید شده در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوییدی'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77(7)، صص.423-427. magiran.com/p2053150
Nosrat Abedpor, Ali Akbar Movassaghpour Akbari, Zohreh Sanaat, (2019). 'Lipid profile and oxidized lipoprotein levels in patients with acute myeloid leukemia', Tehran University Medical Journal, 77(7), pp.423-427. magiran.com/p2053150
نصرت عابدپور؛ علی اکبر موثق پور اکبری؛ زهره صناعت. "بررسی لیپیدپروفایل و سطح خونی لیپوپروتیین با دانسیته پایین اکسید شده در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوییدی". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77 ،7 ، 1398، 423-427. magiran.com/p2053150
Nosrat Abedpor; Ali Akbar Movassaghpour Akbari; Zohreh Sanaat. "Lipid profile and oxidized lipoprotein levels in patients with acute myeloid leukemia", Tehran University Medical Journal, 77, 7, 2019, 423-427. magiran.com/p2053150
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال