ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه نیک نظر، لیلا سی منی، حسن پیوندی، علی اصغر پیوندی، (1398). پتانسیل درمانی سلول های بنیادی در ترمیم سلول های مویی حلزون و نورون های عقده مارپیچی در گوش داخلی: مقاله مروری، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77(8)، 469-475. magiran.com/p2053158
Somayeh Niknazar, Leila Simani, Hassan Peyvandi, Ali Asghar Peyvandi, (2019). Therapeutic potential of cell therapy in the repair of hair cells and spiral ganglion neurons: review article, Tehran University Medical Journal, 77(8), 469-475. magiran.com/p2053158
سمیه نیک نظر، لیلا سی منی، حسن پیوندی، علی اصغر پیوندی، پتانسیل درمانی سلول های بنیادی در ترمیم سلول های مویی حلزون و نورون های عقده مارپیچی در گوش داخلی: مقاله مروری. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1398؛ 77(8): 469-475. magiran.com/p2053158
Somayeh Niknazar, Leila Simani, Hassan Peyvandi, Ali Asghar Peyvandi, Therapeutic potential of cell therapy in the repair of hair cells and spiral ganglion neurons: review article, Tehran University Medical Journal, 2019; 77(8): 469-475. magiran.com/p2053158
سمیه نیک نظر، لیلا سی منی، حسن پیوندی، علی اصغر پیوندی، "پتانسیل درمانی سلول های بنیادی در ترمیم سلول های مویی حلزون و نورون های عقده مارپیچی در گوش داخلی: مقاله مروری"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 77، شماره 8 (1398): 469-475. magiran.com/p2053158
Somayeh Niknazar, Leila Simani, Hassan Peyvandi, Ali Asghar Peyvandi, "Therapeutic potential of cell therapy in the repair of hair cells and spiral ganglion neurons: review article", Tehran University Medical Journal 77, no.8 (2019): 469-475. magiran.com/p2053158
سمیه نیک نظر، لیلا سی منی، حسن پیوندی، علی اصغر پیوندی، (1398). 'پتانسیل درمانی سلول های بنیادی در ترمیم سلول های مویی حلزون و نورون های عقده مارپیچی در گوش داخلی: مقاله مروری'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77(8)، صص.469-475. magiran.com/p2053158
Somayeh Niknazar, Leila Simani, Hassan Peyvandi, Ali Asghar Peyvandi, (2019). 'Therapeutic potential of cell therapy in the repair of hair cells and spiral ganglion neurons: review article', Tehran University Medical Journal, 77(8), pp.469-475. magiran.com/p2053158
سمیه نیک نظر؛ لیلا سی منی؛ حسن پیوندی؛ علی اصغر پیوندی. "پتانسیل درمانی سلول های بنیادی در ترمیم سلول های مویی حلزون و نورون های عقده مارپیچی در گوش داخلی: مقاله مروری". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77 ،8 ، 1398، 469-475. magiran.com/p2053158
Somayeh Niknazar; Leila Simani; Hassan Peyvandi; Ali Asghar Peyvandi. "Therapeutic potential of cell therapy in the repair of hair cells and spiral ganglion neurons: review article", Tehran University Medical Journal, 77, 8, 2019, 469-475. magiran.com/p2053158
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال