ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا چشم یزدان، رضا دهنویه، موسی بامیر، آتوسا پورشیخعلی، سمیه نوری حکمت، (1398). بررسی وضعیت تولیدات علمی حوزه زنان و زایمان ایران پیش و پس از طرح تحول نظام سلامت براساس پایگاه Web of Science: یک مطالعه علم سنجی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77(8)، 498-504. magiran.com/p2053162
Mohammadreza Cheshmyazdan, Reza Dehnavieh, Mousa Bamir, Atousa Poursheikhali, Somayeh Noori Hekmat, (2019). The survey on the amount of scientific productions in the field of obstetrics and gynecology before and after the health reform plan, based on the Web of Science database: a sciento-metrics study, Tehran University Medical Journal, 77(8), 498-504. magiran.com/p2053162
محمدرضا چشم یزدان، رضا دهنویه، موسی بامیر، آتوسا پورشیخعلی، سمیه نوری حکمت، بررسی وضعیت تولیدات علمی حوزه زنان و زایمان ایران پیش و پس از طرح تحول نظام سلامت براساس پایگاه Web of Science: یک مطالعه علم سنجی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1398؛ 77(8): 498-504. magiran.com/p2053162
Mohammadreza Cheshmyazdan, Reza Dehnavieh, Mousa Bamir, Atousa Poursheikhali, Somayeh Noori Hekmat, The survey on the amount of scientific productions in the field of obstetrics and gynecology before and after the health reform plan, based on the Web of Science database: a sciento-metrics study, Tehran University Medical Journal, 2019; 77(8): 498-504. magiran.com/p2053162
محمدرضا چشم یزدان، رضا دهنویه، موسی بامیر، آتوسا پورشیخعلی، سمیه نوری حکمت، "بررسی وضعیت تولیدات علمی حوزه زنان و زایمان ایران پیش و پس از طرح تحول نظام سلامت براساس پایگاه Web of Science: یک مطالعه علم سنجی"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 77، شماره 8 (1398): 498-504. magiran.com/p2053162
Mohammadreza Cheshmyazdan, Reza Dehnavieh, Mousa Bamir, Atousa Poursheikhali, Somayeh Noori Hekmat, "The survey on the amount of scientific productions in the field of obstetrics and gynecology before and after the health reform plan, based on the Web of Science database: a sciento-metrics study", Tehran University Medical Journal 77, no.8 (2019): 498-504. magiran.com/p2053162
محمدرضا چشم یزدان، رضا دهنویه، موسی بامیر، آتوسا پورشیخعلی، سمیه نوری حکمت، (1398). 'بررسی وضعیت تولیدات علمی حوزه زنان و زایمان ایران پیش و پس از طرح تحول نظام سلامت براساس پایگاه Web of Science: یک مطالعه علم سنجی'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77(8)، صص.498-504. magiran.com/p2053162
Mohammadreza Cheshmyazdan, Reza Dehnavieh, Mousa Bamir, Atousa Poursheikhali, Somayeh Noori Hekmat, (2019). 'The survey on the amount of scientific productions in the field of obstetrics and gynecology before and after the health reform plan, based on the Web of Science database: a sciento-metrics study', Tehran University Medical Journal, 77(8), pp.498-504. magiran.com/p2053162
محمدرضا چشم یزدان؛ رضا دهنویه؛ موسی بامیر؛ آتوسا پورشیخعلی؛ سمیه نوری حکمت. "بررسی وضعیت تولیدات علمی حوزه زنان و زایمان ایران پیش و پس از طرح تحول نظام سلامت براساس پایگاه Web of Science: یک مطالعه علم سنجی". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77 ،8 ، 1398، 498-504. magiran.com/p2053162
Mohammadreza Cheshmyazdan; Reza Dehnavieh; Mousa Bamir; Atousa Poursheikhali; Somayeh Noori Hekmat. "The survey on the amount of scientific productions in the field of obstetrics and gynecology before and after the health reform plan, based on the Web of Science database: a sciento-metrics study", Tehran University Medical Journal, 77, 8, 2019, 498-504. magiran.com/p2053162
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال