ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا امینی مقدم، ستاره نصیری، زینب نجفی، (1398). التهاب ناحیه پرینه و غده بارتولن به عنوان تظاهر اولیه لوسمی میلوییدی حاد: گزارش موردی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77(8)، 532-536. magiran.com/p2053167
Soheila Aminimoghaddam, Setare Nassiri, Zeinab Najafi, (2019). Presentation of a case with perineal and bartholin gland inflammations as an initial manifestation of acute myeloid leukemia: case report, Tehran University Medical Journal, 77(8), 532-536. magiran.com/p2053167
سهیلا امینی مقدم، ستاره نصیری، زینب نجفی، التهاب ناحیه پرینه و غده بارتولن به عنوان تظاهر اولیه لوسمی میلوییدی حاد: گزارش موردی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1398؛ 77(8): 532-536. magiran.com/p2053167
Soheila Aminimoghaddam, Setare Nassiri, Zeinab Najafi, Presentation of a case with perineal and bartholin gland inflammations as an initial manifestation of acute myeloid leukemia: case report, Tehran University Medical Journal, 2019; 77(8): 532-536. magiran.com/p2053167
سهیلا امینی مقدم، ستاره نصیری، زینب نجفی، "التهاب ناحیه پرینه و غده بارتولن به عنوان تظاهر اولیه لوسمی میلوییدی حاد: گزارش موردی"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 77، شماره 8 (1398): 532-536. magiran.com/p2053167
Soheila Aminimoghaddam, Setare Nassiri, Zeinab Najafi, "Presentation of a case with perineal and bartholin gland inflammations as an initial manifestation of acute myeloid leukemia: case report", Tehran University Medical Journal 77, no.8 (2019): 532-536. magiran.com/p2053167
سهیلا امینی مقدم، ستاره نصیری، زینب نجفی، (1398). 'التهاب ناحیه پرینه و غده بارتولن به عنوان تظاهر اولیه لوسمی میلوییدی حاد: گزارش موردی'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77(8)، صص.532-536. magiran.com/p2053167
Soheila Aminimoghaddam, Setare Nassiri, Zeinab Najafi, (2019). 'Presentation of a case with perineal and bartholin gland inflammations as an initial manifestation of acute myeloid leukemia: case report', Tehran University Medical Journal, 77(8), pp.532-536. magiran.com/p2053167
سهیلا امینی مقدم؛ ستاره نصیری؛ زینب نجفی. "التهاب ناحیه پرینه و غده بارتولن به عنوان تظاهر اولیه لوسمی میلوییدی حاد: گزارش موردی". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77 ،8 ، 1398، 532-536. magiran.com/p2053167
Soheila Aminimoghaddam; Setare Nassiri; Zeinab Najafi. "Presentation of a case with perineal and bartholin gland inflammations as an initial manifestation of acute myeloid leukemia: case report", Tehran University Medical Journal, 77, 8, 2019, 532-536. magiran.com/p2053167
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال