ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا خزانی، اکبر عبدی سرای، (1398). هادرون تراپی در درمان سرطان کبد با استفاده از شبیه سازی روش مونت کارلو، مجله پزشکی ارومیه، 30(8)، 639-650. magiran.com/p2053190
Alireza Khazani, Akbar Abdi Saray, (2019). HADRON THERAPY IN THE TREATMENT OF LIVER CANCER BY USING SIMULATION OF THE MONTE CARLO METHOD, Urmia Medical Journal, 30(8), 639-650. magiran.com/p2053190
علیرضا خزانی، اکبر عبدی سرای، هادرون تراپی در درمان سرطان کبد با استفاده از شبیه سازی روش مونت کارلو. مجله پزشکی ارومیه، 1398؛ 30(8): 639-650. magiran.com/p2053190
Alireza Khazani, Akbar Abdi Saray, HADRON THERAPY IN THE TREATMENT OF LIVER CANCER BY USING SIMULATION OF THE MONTE CARLO METHOD, Urmia Medical Journal, 2019; 30(8): 639-650. magiran.com/p2053190
علیرضا خزانی، اکبر عبدی سرای، "هادرون تراپی در درمان سرطان کبد با استفاده از شبیه سازی روش مونت کارلو"، مجله پزشکی ارومیه 30، شماره 8 (1398): 639-650. magiran.com/p2053190
Alireza Khazani, Akbar Abdi Saray, "HADRON THERAPY IN THE TREATMENT OF LIVER CANCER BY USING SIMULATION OF THE MONTE CARLO METHOD", Urmia Medical Journal 30, no.8 (2019): 639-650. magiran.com/p2053190
علیرضا خزانی، اکبر عبدی سرای، (1398). 'هادرون تراپی در درمان سرطان کبد با استفاده از شبیه سازی روش مونت کارلو'، مجله پزشکی ارومیه، 30(8)، صص.639-650. magiran.com/p2053190
Alireza Khazani, Akbar Abdi Saray, (2019). 'HADRON THERAPY IN THE TREATMENT OF LIVER CANCER BY USING SIMULATION OF THE MONTE CARLO METHOD', Urmia Medical Journal, 30(8), pp.639-650. magiran.com/p2053190
علیرضا خزانی؛ اکبر عبدی سرای. "هادرون تراپی در درمان سرطان کبد با استفاده از شبیه سازی روش مونت کارلو". مجله پزشکی ارومیه، 30 ،8 ، 1398، 639-650. magiran.com/p2053190
Alireza Khazani; Akbar Abdi Saray. "HADRON THERAPY IN THE TREATMENT OF LIVER CANCER BY USING SIMULATION OF THE MONTE CARLO METHOD", Urmia Medical Journal, 30, 8, 2019, 639-650. magiran.com/p2053190
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال