ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد نصر آزادانی، مهری چنگی آشتیانی، (1398). بررسی تاثیر مبانی صدرالمتالهین درحل اشکالات حرکت جوهری، فصلنامه معرفت فلسفی، 17(1)، 41. magiran.com/p2053341
Muhammad Jawad NasrAzadani , Mehri Changi Ashtiyani, (2019). Investigating the Effect of the Foundations of Mulla Sadra’s Thought in Resolving the Difficulties of Substantial Motion, Marifat-i Falsafi, 17(1), 41. magiran.com/p2053341
محمد جواد نصر آزادانی، مهری چنگی آشتیانی، بررسی تاثیر مبانی صدرالمتالهین درحل اشکالات حرکت جوهری. فصلنامه معرفت فلسفی، 1398؛ 17(1): 41. magiran.com/p2053341
Muhammad Jawad NasrAzadani , Mehri Changi Ashtiyani, Investigating the Effect of the Foundations of Mulla Sadra’s Thought in Resolving the Difficulties of Substantial Motion, Marifat-i Falsafi, 2019; 17(1): 41. magiran.com/p2053341
محمد جواد نصر آزادانی، مهری چنگی آشتیانی، "بررسی تاثیر مبانی صدرالمتالهین درحل اشکالات حرکت جوهری"، فصلنامه معرفت فلسفی 17، شماره 1 (1398): 41. magiran.com/p2053341
Muhammad Jawad NasrAzadani , Mehri Changi Ashtiyani, "Investigating the Effect of the Foundations of Mulla Sadra’s Thought in Resolving the Difficulties of Substantial Motion", Marifat-i Falsafi 17, no.1 (2019): 41. magiran.com/p2053341
محمد جواد نصر آزادانی، مهری چنگی آشتیانی، (1398). 'بررسی تاثیر مبانی صدرالمتالهین درحل اشکالات حرکت جوهری'، فصلنامه معرفت فلسفی، 17(1)، صص.41. magiran.com/p2053341
Muhammad Jawad NasrAzadani , Mehri Changi Ashtiyani, (2019). 'Investigating the Effect of the Foundations of Mulla Sadra’s Thought in Resolving the Difficulties of Substantial Motion', Marifat-i Falsafi, 17(1), pp.41. magiran.com/p2053341
محمد جواد نصر آزادانی؛ مهری چنگی آشتیانی. "بررسی تاثیر مبانی صدرالمتالهین درحل اشکالات حرکت جوهری". فصلنامه معرفت فلسفی، 17 ،1 ، 1398، 41. magiran.com/p2053341
Muhammad Jawad NasrAzadani ; Mehri Changi Ashtiyani. "Investigating the Effect of the Foundations of Mulla Sadra’s Thought in Resolving the Difficulties of Substantial Motion", Marifat-i Falsafi, 17, 1, 2019, 41. magiran.com/p2053341
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال