ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی خانی حبیب آبادی، سیدمهدی نوریان، حسین آقاحسینی، (1398). بایستگی تصحیحی نو از دیوان اوحدی مراغه ای، نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 20(41)، 131-163. magiran.com/p2053357
Ali Khani Habibabadi, mehdi noorian, hossein aghahosseini, (2019). The Necessity of a Novel Correctionof Ohadi Maraqhei's Divan, Journal of Research in Persian Language and Literature, 20(41), 131-163. magiran.com/p2053357
علی خانی حبیب آبادی، سیدمهدی نوریان، حسین آقاحسینی، بایستگی تصحیحی نو از دیوان اوحدی مراغه ای. نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 1398؛ 20(41): 131-163. magiran.com/p2053357
Ali Khani Habibabadi, mehdi noorian, hossein aghahosseini, The Necessity of a Novel Correctionof Ohadi Maraqhei's Divan, Journal of Research in Persian Language and Literature, 2019; 20(41): 131-163. magiran.com/p2053357
علی خانی حبیب آبادی، سیدمهدی نوریان، حسین آقاحسینی، "بایستگی تصحیحی نو از دیوان اوحدی مراغه ای"، نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 20، شماره 41 (1398): 131-163. magiran.com/p2053357
Ali Khani Habibabadi, mehdi noorian, hossein aghahosseini, "The Necessity of a Novel Correctionof Ohadi Maraqhei's Divan", Journal of Research in Persian Language and Literature 20, no.41 (2019): 131-163. magiran.com/p2053357
علی خانی حبیب آبادی، سیدمهدی نوریان، حسین آقاحسینی، (1398). 'بایستگی تصحیحی نو از دیوان اوحدی مراغه ای'، نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 20(41)، صص.131-163. magiran.com/p2053357
Ali Khani Habibabadi, mehdi noorian, hossein aghahosseini, (2019). 'The Necessity of a Novel Correctionof Ohadi Maraqhei's Divan', Journal of Research in Persian Language and Literature, 20(41), pp.131-163. magiran.com/p2053357
علی خانی حبیب آبادی؛ سیدمهدی نوریان؛ حسین آقاحسینی. "بایستگی تصحیحی نو از دیوان اوحدی مراغه ای". نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 20 ،41 ، 1398، 131-163. magiran.com/p2053357
Ali Khani Habibabadi; mehdi noorian; hossein aghahosseini. "The Necessity of a Novel Correctionof Ohadi Maraqhei's Divan", Journal of Research in Persian Language and Literature, 20, 41, 2019, 131-163. magiran.com/p2053357
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال