ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید حسن زاده، کوروش امرایی، صبا صمدزاده، (1398). فراتحلیلی بر شیوع اختلال کاستی توجه و بیش فعالی در ایران، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 10(2)، 165-177. magiran.com/p2053697
Saeid Hassanzadeh, Kourosh Amraei, Saba Samadzadeh, (2019). A meta-analysis of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder prevalence in Iran, Empowering Exceptional Children, 10(2), 165-177. magiran.com/p2053697
سعید حسن زاده، کوروش امرایی، صبا صمدزاده، فراتحلیلی بر شیوع اختلال کاستی توجه و بیش فعالی در ایران. نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 1398؛ 10(2): 165-177. magiran.com/p2053697
Saeid Hassanzadeh, Kourosh Amraei, Saba Samadzadeh, A meta-analysis of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder prevalence in Iran, Empowering Exceptional Children, 2019; 10(2): 165-177. magiran.com/p2053697
سعید حسن زاده، کوروش امرایی، صبا صمدزاده، "فراتحلیلی بر شیوع اختلال کاستی توجه و بیش فعالی در ایران"، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی 10، شماره 2 (1398): 165-177. magiran.com/p2053697
Saeid Hassanzadeh, Kourosh Amraei, Saba Samadzadeh, "A meta-analysis of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder prevalence in Iran", Empowering Exceptional Children 10, no.2 (2019): 165-177. magiran.com/p2053697
سعید حسن زاده، کوروش امرایی، صبا صمدزاده، (1398). 'فراتحلیلی بر شیوع اختلال کاستی توجه و بیش فعالی در ایران'، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 10(2)، صص.165-177. magiran.com/p2053697
Saeid Hassanzadeh, Kourosh Amraei, Saba Samadzadeh, (2019). 'A meta-analysis of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder prevalence in Iran', Empowering Exceptional Children, 10(2), pp.165-177. magiran.com/p2053697
سعید حسن زاده؛ کوروش امرایی؛ صبا صمدزاده. "فراتحلیلی بر شیوع اختلال کاستی توجه و بیش فعالی در ایران". نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 10 ،2 ، 1398، 165-177. magiran.com/p2053697
Saeid Hassanzadeh; Kourosh Amraei; Saba Samadzadeh. "A meta-analysis of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder prevalence in Iran", Empowering Exceptional Children, 10, 2, 2019, 165-177. magiran.com/p2053697
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال