ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر اسدی، مصطفی ولیزاده، سید ابوالقاسم محمدی، منوچهر خدارحمی، (1398). تجزیه ژنتیکی برخی صفات فیزیولوژیکی و زراعی در گندم از طریق تجزیه خانواده های F3 در شرایط نرمال و تنش کمبود آب انتهای فصل، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(31)، 55-64. magiran.com/p2053732
Ali Akbar Asadi, Mostafa Valiadeh, Seyed Abolghasem Mohammadi, Manochehr Khodarahmi, (2019). Genetic Analysis of Some Physiological and Yield Traits in Wheat by F3 Families Analysis under Normal and late Season Water Deficit Conditions, Journal of Crop Breeding, 11(31), 55-64. magiran.com/p2053732
علی اکبر اسدی، مصطفی ولیزاده، سید ابوالقاسم محمدی، منوچهر خدارحمی، تجزیه ژنتیکی برخی صفات فیزیولوژیکی و زراعی در گندم از طریق تجزیه خانواده های F3 در شرایط نرمال و تنش کمبود آب انتهای فصل. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1398؛ 11(31): 55-64. magiran.com/p2053732
Ali Akbar Asadi, Mostafa Valiadeh, Seyed Abolghasem Mohammadi, Manochehr Khodarahmi, Genetic Analysis of Some Physiological and Yield Traits in Wheat by F3 Families Analysis under Normal and late Season Water Deficit Conditions, Journal of Crop Breeding, 2019; 11(31): 55-64. magiran.com/p2053732
علی اکبر اسدی، مصطفی ولیزاده، سید ابوالقاسم محمدی، منوچهر خدارحمی، "تجزیه ژنتیکی برخی صفات فیزیولوژیکی و زراعی در گندم از طریق تجزیه خانواده های F3 در شرایط نرمال و تنش کمبود آب انتهای فصل"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 11، شماره 31 (1398): 55-64. magiran.com/p2053732
Ali Akbar Asadi, Mostafa Valiadeh, Seyed Abolghasem Mohammadi, Manochehr Khodarahmi, "Genetic Analysis of Some Physiological and Yield Traits in Wheat by F3 Families Analysis under Normal and late Season Water Deficit Conditions", Journal of Crop Breeding 11, no.31 (2019): 55-64. magiran.com/p2053732
علی اکبر اسدی، مصطفی ولیزاده، سید ابوالقاسم محمدی، منوچهر خدارحمی، (1398). 'تجزیه ژنتیکی برخی صفات فیزیولوژیکی و زراعی در گندم از طریق تجزیه خانواده های F3 در شرایط نرمال و تنش کمبود آب انتهای فصل'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(31)، صص.55-64. magiran.com/p2053732
Ali Akbar Asadi, Mostafa Valiadeh, Seyed Abolghasem Mohammadi, Manochehr Khodarahmi, (2019). 'Genetic Analysis of Some Physiological and Yield Traits in Wheat by F3 Families Analysis under Normal and late Season Water Deficit Conditions', Journal of Crop Breeding, 11(31), pp.55-64. magiran.com/p2053732
علی اکبر اسدی؛ مصطفی ولیزاده؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ منوچهر خدارحمی. "تجزیه ژنتیکی برخی صفات فیزیولوژیکی و زراعی در گندم از طریق تجزیه خانواده های F3 در شرایط نرمال و تنش کمبود آب انتهای فصل". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11 ،31 ، 1398، 55-64. magiran.com/p2053732
Ali Akbar Asadi; Mostafa Valiadeh; Seyed Abolghasem Mohammadi; Manochehr Khodarahmi. "Genetic Analysis of Some Physiological and Yield Traits in Wheat by F3 Families Analysis under Normal and late Season Water Deficit Conditions", Journal of Crop Breeding, 11, 31, 2019, 55-64. magiran.com/p2053732
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال