ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی محب الدینی، رعنا میرزاده قصابه، مهدی بهنامیان، اسماعیل چمنی، رقیه فتحی، (1398). بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی و باززایی آویشن دنایی (Thymus daenensis Clake)، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(31)، 124-133. magiran.com/p2053738
Mehdi Mohebodini, Rana Mirzadeh Qassabeh, Mahdi Behnamian, Esmaeil Chamani, Roghayeh Fathi, (2019). The Effect of Plant Growth Regulators on Micropropagation and Regeneration of Thymus Daenensis Celak, Journal of Crop Breeding, 11(31), 124-133. magiran.com/p2053738
مهدی محب الدینی، رعنا میرزاده قصابه، مهدی بهنامیان، اسماعیل چمنی، رقیه فتحی، بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی و باززایی آویشن دنایی (Thymus daenensis Clake). پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1398؛ 11(31): 124-133. magiran.com/p2053738
Mehdi Mohebodini, Rana Mirzadeh Qassabeh, Mahdi Behnamian, Esmaeil Chamani, Roghayeh Fathi, The Effect of Plant Growth Regulators on Micropropagation and Regeneration of Thymus Daenensis Celak, Journal of Crop Breeding, 2019; 11(31): 124-133. magiran.com/p2053738
مهدی محب الدینی، رعنا میرزاده قصابه، مهدی بهنامیان، اسماعیل چمنی، رقیه فتحی، "بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی و باززایی آویشن دنایی (Thymus daenensis Clake)"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 11، شماره 31 (1398): 124-133. magiran.com/p2053738
Mehdi Mohebodini, Rana Mirzadeh Qassabeh, Mahdi Behnamian, Esmaeil Chamani, Roghayeh Fathi, "The Effect of Plant Growth Regulators on Micropropagation and Regeneration of Thymus Daenensis Celak", Journal of Crop Breeding 11, no.31 (2019): 124-133. magiran.com/p2053738
مهدی محب الدینی، رعنا میرزاده قصابه، مهدی بهنامیان، اسماعیل چمنی، رقیه فتحی، (1398). 'بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی و باززایی آویشن دنایی (Thymus daenensis Clake)'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(31)، صص.124-133. magiran.com/p2053738
Mehdi Mohebodini, Rana Mirzadeh Qassabeh, Mahdi Behnamian, Esmaeil Chamani, Roghayeh Fathi, (2019). 'The Effect of Plant Growth Regulators on Micropropagation and Regeneration of Thymus Daenensis Celak', Journal of Crop Breeding, 11(31), pp.124-133. magiran.com/p2053738
مهدی محب الدینی؛ رعنا میرزاده قصابه؛ مهدی بهنامیان؛ اسماعیل چمنی؛ رقیه فتحی. "بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی و باززایی آویشن دنایی (Thymus daenensis Clake)". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11 ،31 ، 1398، 124-133. magiran.com/p2053738
Mehdi Mohebodini; Rana Mirzadeh Qassabeh; Mahdi Behnamian; Esmaeil Chamani; Roghayeh Fathi. "The Effect of Plant Growth Regulators on Micropropagation and Regeneration of Thymus Daenensis Celak", Journal of Crop Breeding, 11, 31, 2019, 124-133. magiran.com/p2053738
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال