ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عمران عالیشاه، حجت الله محمودجانلو، محمدحسن حکمت، علی نادری عارفی، سید یعقوب سید معصومی، فرشید طلعت، (1398). بررسی اثرمتقابل ژنوتیپ × محیط و پایداری عملکرد ژنوتیپ های امیدبخش پنبه (Gossypium hirsutum L.)، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(31)، 226-236. magiran.com/p2053747
Omran Alishah, Hojatollah Mahmoodjanloo, Mohammad Hassan Hekmat, Ali Naderi Arefi, S. Yaghoub Sidmasoomi, Farshid Talat, (2019). Genotype × Environment Interaction and Yield Stability of Hopeful Cotton (G.hirsutum L.) Genotypes, Journal of Crop Breeding, 11(31), 226-236. magiran.com/p2053747
عمران عالیشاه، حجت الله محمودجانلو، محمدحسن حکمت، علی نادری عارفی، سید یعقوب سید معصومی، فرشید طلعت، بررسی اثرمتقابل ژنوتیپ × محیط و پایداری عملکرد ژنوتیپ های امیدبخش پنبه (Gossypium hirsutum L.). پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1398؛ 11(31): 226-236. magiran.com/p2053747
Omran Alishah, Hojatollah Mahmoodjanloo, Mohammad Hassan Hekmat, Ali Naderi Arefi, S. Yaghoub Sidmasoomi, Farshid Talat, Genotype × Environment Interaction and Yield Stability of Hopeful Cotton (G.hirsutum L.) Genotypes, Journal of Crop Breeding, 2019; 11(31): 226-236. magiran.com/p2053747
عمران عالیشاه، حجت الله محمودجانلو، محمدحسن حکمت، علی نادری عارفی، سید یعقوب سید معصومی، فرشید طلعت، "بررسی اثرمتقابل ژنوتیپ × محیط و پایداری عملکرد ژنوتیپ های امیدبخش پنبه (Gossypium hirsutum L.)"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 11، شماره 31 (1398): 226-236. magiran.com/p2053747
Omran Alishah, Hojatollah Mahmoodjanloo, Mohammad Hassan Hekmat, Ali Naderi Arefi, S. Yaghoub Sidmasoomi, Farshid Talat, "Genotype × Environment Interaction and Yield Stability of Hopeful Cotton (G.hirsutum L.) Genotypes", Journal of Crop Breeding 11, no.31 (2019): 226-236. magiran.com/p2053747
عمران عالیشاه، حجت الله محمودجانلو، محمدحسن حکمت، علی نادری عارفی، سید یعقوب سید معصومی، فرشید طلعت، (1398). 'بررسی اثرمتقابل ژنوتیپ × محیط و پایداری عملکرد ژنوتیپ های امیدبخش پنبه (Gossypium hirsutum L.)'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(31)، صص.226-236. magiran.com/p2053747
Omran Alishah, Hojatollah Mahmoodjanloo, Mohammad Hassan Hekmat, Ali Naderi Arefi, S. Yaghoub Sidmasoomi, Farshid Talat, (2019). 'Genotype × Environment Interaction and Yield Stability of Hopeful Cotton (G.hirsutum L.) Genotypes', Journal of Crop Breeding, 11(31), pp.226-236. magiran.com/p2053747
عمران عالیشاه؛ حجت الله محمودجانلو؛ محمدحسن حکمت؛ علی نادری عارفی؛ سید یعقوب سید معصومی؛ فرشید طلعت. "بررسی اثرمتقابل ژنوتیپ × محیط و پایداری عملکرد ژنوتیپ های امیدبخش پنبه (Gossypium hirsutum L.)". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11 ،31 ، 1398، 226-236. magiran.com/p2053747
Omran Alishah; Hojatollah Mahmoodjanloo; Mohammad Hassan Hekmat; Ali Naderi Arefi; S. Yaghoub Sidmasoomi; Farshid Talat. "Genotype × Environment Interaction and Yield Stability of Hopeful Cotton (G.hirsutum L.) Genotypes", Journal of Crop Breeding, 11, 31, 2019, 226-236. magiran.com/p2053747
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال