ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نفیسه شرافت، حبیب الله میرزایی، سید مهدی جعفری، رضا صفری، مهدی کاشانی نژاد، (1398). بهینه سازی تولید نانو کمپلکس کنسانتره پروتئین آب پنیر- صمغ عربی حامل آستاگزانتین با استفاده از روش پاسخ سطح(RSM)، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(6)، 219-232. magiran.com/p2053822
Nafiseh Sherafat, Habibollah Mirzaei, Seid Mahdi Jafari, Reza Safari, Mahdi Kashaninejad, (2019). Optimization nano- complex production of whey protein concentrate- Arabic gum carrier Astaxanthin by using response surface methodology (RSM), Food Science and Technology, 16(6), 219-232. magiran.com/p2053822
نفیسه شرافت، حبیب الله میرزایی، سید مهدی جعفری، رضا صفری، مهدی کاشانی نژاد، بهینه سازی تولید نانو کمپلکس کنسانتره پروتئین آب پنیر- صمغ عربی حامل آستاگزانتین با استفاده از روش پاسخ سطح(RSM). مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 16(6): 219-232. magiran.com/p2053822
Nafiseh Sherafat, Habibollah Mirzaei, Seid Mahdi Jafari, Reza Safari, Mahdi Kashaninejad, Optimization nano- complex production of whey protein concentrate- Arabic gum carrier Astaxanthin by using response surface methodology (RSM), Food Science and Technology, 2019; 16(6): 219-232. magiran.com/p2053822
نفیسه شرافت، حبیب الله میرزایی، سید مهدی جعفری، رضا صفری، مهدی کاشانی نژاد، "بهینه سازی تولید نانو کمپلکس کنسانتره پروتئین آب پنیر- صمغ عربی حامل آستاگزانتین با استفاده از روش پاسخ سطح(RSM)"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 16، شماره 6 (1398): 219-232. magiran.com/p2053822
Nafiseh Sherafat, Habibollah Mirzaei, Seid Mahdi Jafari, Reza Safari, Mahdi Kashaninejad, "Optimization nano- complex production of whey protein concentrate- Arabic gum carrier Astaxanthin by using response surface methodology (RSM)", Food Science and Technology 16, no.6 (2019): 219-232. magiran.com/p2053822
نفیسه شرافت، حبیب الله میرزایی، سید مهدی جعفری، رضا صفری، مهدی کاشانی نژاد، (1398). 'بهینه سازی تولید نانو کمپلکس کنسانتره پروتئین آب پنیر- صمغ عربی حامل آستاگزانتین با استفاده از روش پاسخ سطح(RSM)'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(6)، صص.219-232. magiran.com/p2053822
Nafiseh Sherafat, Habibollah Mirzaei, Seid Mahdi Jafari, Reza Safari, Mahdi Kashaninejad, (2019). 'Optimization nano- complex production of whey protein concentrate- Arabic gum carrier Astaxanthin by using response surface methodology (RSM)', Food Science and Technology, 16(6), pp.219-232. magiran.com/p2053822
نفیسه شرافت؛ حبیب الله میرزایی؛ سید مهدی جعفری؛ رضا صفری؛ مهدی کاشانی نژاد. "بهینه سازی تولید نانو کمپلکس کنسانتره پروتئین آب پنیر- صمغ عربی حامل آستاگزانتین با استفاده از روش پاسخ سطح(RSM)". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16 ،6 ، 1398، 219-232. magiran.com/p2053822
Nafiseh Sherafat; Habibollah Mirzaei; Seid Mahdi Jafari; Reza Safari; Mahdi Kashaninejad. "Optimization nano- complex production of whey protein concentrate- Arabic gum carrier Astaxanthin by using response surface methodology (RSM)", Food Science and Technology, 16, 6, 2019, 219-232. magiran.com/p2053822
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال