ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه سمیعی، فریده طباطبایی یزدی، بهروز علیزاده بهبهانی، مصطفی مظاهری تهرانی، (1398). استخراج، شناسایی ترکیبات شیمیایی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اسانس نازبو بنفش بر باکتری های بیماری زا با منشاء غذایی و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های ونکومایسین و جنتامایسین، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(6)، 347-356. magiran.com/p2053838
Afsaneh Samiei, Farideh Tabatabaei Yazdi, Behrooz Alizadeh Behbahani, Mostafa Mazaheri Tehrani, (2019). Extraction, identification of chemical compounds and antimicrobial activity of purple basil essential oil on food-born pathogenic bacteria and its comparison with vancomycin and gentamicin antibiotics, Food Science and Technology, 16(6), 347-356. magiran.com/p2053838
افسانه سمیعی، فریده طباطبایی یزدی، بهروز علیزاده بهبهانی، مصطفی مظاهری تهرانی، استخراج، شناسایی ترکیبات شیمیایی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اسانس نازبو بنفش بر باکتری های بیماری زا با منشاء غذایی و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های ونکومایسین و جنتامایسین. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 16(6): 347-356. magiran.com/p2053838
Afsaneh Samiei, Farideh Tabatabaei Yazdi, Behrooz Alizadeh Behbahani, Mostafa Mazaheri Tehrani, Extraction, identification of chemical compounds and antimicrobial activity of purple basil essential oil on food-born pathogenic bacteria and its comparison with vancomycin and gentamicin antibiotics, Food Science and Technology, 2019; 16(6): 347-356. magiran.com/p2053838
افسانه سمیعی، فریده طباطبایی یزدی، بهروز علیزاده بهبهانی، مصطفی مظاهری تهرانی، "استخراج، شناسایی ترکیبات شیمیایی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اسانس نازبو بنفش بر باکتری های بیماری زا با منشاء غذایی و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های ونکومایسین و جنتامایسین"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 16، شماره 6 (1398): 347-356. magiran.com/p2053838
Afsaneh Samiei, Farideh Tabatabaei Yazdi, Behrooz Alizadeh Behbahani, Mostafa Mazaheri Tehrani, "Extraction, identification of chemical compounds and antimicrobial activity of purple basil essential oil on food-born pathogenic bacteria and its comparison with vancomycin and gentamicin antibiotics", Food Science and Technology 16, no.6 (2019): 347-356. magiran.com/p2053838
افسانه سمیعی، فریده طباطبایی یزدی، بهروز علیزاده بهبهانی، مصطفی مظاهری تهرانی، (1398). 'استخراج، شناسایی ترکیبات شیمیایی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اسانس نازبو بنفش بر باکتری های بیماری زا با منشاء غذایی و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های ونکومایسین و جنتامایسین'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(6)، صص.347-356. magiran.com/p2053838
Afsaneh Samiei, Farideh Tabatabaei Yazdi, Behrooz Alizadeh Behbahani, Mostafa Mazaheri Tehrani, (2019). 'Extraction, identification of chemical compounds and antimicrobial activity of purple basil essential oil on food-born pathogenic bacteria and its comparison with vancomycin and gentamicin antibiotics', Food Science and Technology, 16(6), pp.347-356. magiran.com/p2053838
افسانه سمیعی؛ فریده طباطبایی یزدی؛ بهروز علیزاده بهبهانی؛ مصطفی مظاهری تهرانی. "استخراج، شناسایی ترکیبات شیمیایی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اسانس نازبو بنفش بر باکتری های بیماری زا با منشاء غذایی و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های ونکومایسین و جنتامایسین". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16 ،6 ، 1398، 347-356. magiran.com/p2053838
Afsaneh Samiei; Farideh Tabatabaei Yazdi; Behrooz Alizadeh Behbahani; Mostafa Mazaheri Tehrani. "Extraction, identification of chemical compounds and antimicrobial activity of purple basil essential oil on food-born pathogenic bacteria and its comparison with vancomycin and gentamicin antibiotics", Food Science and Technology, 16, 6, 2019, 347-356. magiran.com/p2053838
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال