ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر حسن زاده، مریم عمیدی مظاهری، نجمه فرجی کاهکش، (1398). ارتباط وضعیت تحصیلی با سلامت روان، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1396، مجله تحقیقات نظام سلامت، 15(2)، 122-128. magiran.com/p2053860
Najme Faraji Kahkesh, Maryam Amidi Mazaheri, Akbar Hassanzadeh, (2019). Correlation of Academic Achievement with Mental Health, Life Satisfaction, and Social Support among Students of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, in 2017, Journal of Health System Research, 15(2), 122-128. magiran.com/p2053860
اکبر حسن زاده، مریم عمیدی مظاهری، نجمه فرجی کاهکش، ارتباط وضعیت تحصیلی با سلامت روان، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1396. مجله تحقیقات نظام سلامت، 1398؛ 15(2): 122-128. magiran.com/p2053860
Najme Faraji Kahkesh, Maryam Amidi Mazaheri, Akbar Hassanzadeh, Correlation of Academic Achievement with Mental Health, Life Satisfaction, and Social Support among Students of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, in 2017, Journal of Health System Research, 2019; 15(2): 122-128. magiran.com/p2053860
اکبر حسن زاده، مریم عمیدی مظاهری، نجمه فرجی کاهکش، "ارتباط وضعیت تحصیلی با سلامت روان، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1396"، مجله تحقیقات نظام سلامت 15، شماره 2 (1398): 122-128. magiran.com/p2053860
Najme Faraji Kahkesh, Maryam Amidi Mazaheri, Akbar Hassanzadeh, "Correlation of Academic Achievement with Mental Health, Life Satisfaction, and Social Support among Students of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, in 2017", Journal of Health System Research 15, no.2 (2019): 122-128. magiran.com/p2053860
اکبر حسن زاده، مریم عمیدی مظاهری، نجمه فرجی کاهکش، (1398). 'ارتباط وضعیت تحصیلی با سلامت روان، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1396'، مجله تحقیقات نظام سلامت، 15(2)، صص.122-128. magiran.com/p2053860
Najme Faraji Kahkesh, Maryam Amidi Mazaheri, Akbar Hassanzadeh, (2019). 'Correlation of Academic Achievement with Mental Health, Life Satisfaction, and Social Support among Students of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, in 2017', Journal of Health System Research, 15(2), pp.122-128. magiran.com/p2053860
اکبر حسن زاده؛ مریم عمیدی مظاهری؛ نجمه فرجی کاهکش. "ارتباط وضعیت تحصیلی با سلامت روان، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1396". مجله تحقیقات نظام سلامت، 15 ،2 ، 1398، 122-128. magiran.com/p2053860
Najme Faraji Kahkesh; Maryam Amidi Mazaheri; Akbar Hassanzadeh. "Correlation of Academic Achievement with Mental Health, Life Satisfaction, and Social Support among Students of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, in 2017", Journal of Health System Research, 15, 2, 2019, 122-128. magiran.com/p2053860
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال