ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر حسن زاده، زهرا جلیلی ، مریم محمد شریفی دارانی، (1398). تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتت ی بر رفتار خود مراقبتی سالمندان مبتلا به پر فشاری خون مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت,شهرداران,1396-1397، مجله تحقیقات نظام سلامت، 15(2)، 107-114. magiran.com/p2053883
Maryam Mohammad Sharifi Darani, Zahra Jalili, Akbar Hassanzadeh, (2019). Impact of Health Belief Model-based Training on Self-care Behavior in Elderly People with Hypertension Referring to Comprehensive Health Services Centers of Daran City, Iran, during 2017-18, Journal of Health System Research, 15(2), 107-114. magiran.com/p2053883
اکبر حسن زاده، زهرا جلیلی ، مریم محمد شریفی دارانی، تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتت ی بر رفتار خود مراقبتی سالمندان مبتلا به پر فشاری خون مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت,شهرداران,1396-1397. مجله تحقیقات نظام سلامت، 1398؛ 15(2): 107-114. magiran.com/p2053883
Maryam Mohammad Sharifi Darani, Zahra Jalili, Akbar Hassanzadeh, Impact of Health Belief Model-based Training on Self-care Behavior in Elderly People with Hypertension Referring to Comprehensive Health Services Centers of Daran City, Iran, during 2017-18, Journal of Health System Research, 2019; 15(2): 107-114. magiran.com/p2053883
اکبر حسن زاده، زهرا جلیلی ، مریم محمد شریفی دارانی، "تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتت ی بر رفتار خود مراقبتی سالمندان مبتلا به پر فشاری خون مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت,شهرداران,1396-1397"، مجله تحقیقات نظام سلامت 15، شماره 2 (1398): 107-114. magiran.com/p2053883
Maryam Mohammad Sharifi Darani, Zahra Jalili, Akbar Hassanzadeh, "Impact of Health Belief Model-based Training on Self-care Behavior in Elderly People with Hypertension Referring to Comprehensive Health Services Centers of Daran City, Iran, during 2017-18", Journal of Health System Research 15, no.2 (2019): 107-114. magiran.com/p2053883
اکبر حسن زاده، زهرا جلیلی ، مریم محمد شریفی دارانی، (1398). 'تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتت ی بر رفتار خود مراقبتی سالمندان مبتلا به پر فشاری خون مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت,شهرداران,1396-1397'، مجله تحقیقات نظام سلامت، 15(2)، صص.107-114. magiran.com/p2053883
Maryam Mohammad Sharifi Darani, Zahra Jalili, Akbar Hassanzadeh, (2019). 'Impact of Health Belief Model-based Training on Self-care Behavior in Elderly People with Hypertension Referring to Comprehensive Health Services Centers of Daran City, Iran, during 2017-18', Journal of Health System Research, 15(2), pp.107-114. magiran.com/p2053883
اکبر حسن زاده؛ زهرا جلیلی ؛ مریم محمد شریفی دارانی. "تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتت ی بر رفتار خود مراقبتی سالمندان مبتلا به پر فشاری خون مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت,شهرداران,1396-1397". مجله تحقیقات نظام سلامت، 15 ،2 ، 1398، 107-114. magiran.com/p2053883
Maryam Mohammad Sharifi Darani; Zahra Jalili; Akbar Hassanzadeh. "Impact of Health Belief Model-based Training on Self-care Behavior in Elderly People with Hypertension Referring to Comprehensive Health Services Centers of Daran City, Iran, during 2017-18", Journal of Health System Research, 15, 2, 2019, 107-114. magiran.com/p2053883
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال